РЕШЕНИЕ
№ 183
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_443/12.05.2020 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че след приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет – Казанлък.

Инж. Симеон Стоилков, Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, гр. Казанлък предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества. „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от Симеон Асенов Стоилков, след подписване на Договор № Д06-213/ 20.12.2017 г. за възлагане управлението на дружеството. Основната цел и задача на дружеството е в. „ИСКРА“ да продължи да бъде лидер на вестникарския пазар в гр. Казанлък и региона. Да бъде търсен и необходим информационен и бизнес посредник.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

За 2019 г., приходите от продажба са 84 576.13 лв., съответно за 2018 г. са 65 192.43 лв. Наблюдава се увеличение с почти 30% на приходите.

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

Най-голям дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги /рекламна дейност и обяви/, като в отчетния период те са 53 298 лв., а в предходния  са били 43 316 лв. 23% увеличение.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖАБА НА ПРОДУКЦИЯ

Приходите от продажби на продукция /издаване на вестник/ са  6858 лв. за 2019 г. , срещу 4752 лв. за 2018 г. Увеличение с повече от 44%.

Приходите от основната дейност на дружеството - издаване на вестник "Искра" и реклама съставляват основния  дял  от общите приходи за отчетния период.

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Другите приходи от дейността към 31.12.2019 г. са в размер на 19 772 лв. Това са приходи от наем и префактуриране на ток.

Общо приходите за 2019 г. са 85 хил. лв. Съответно за 2018 г. са били 65 хил. лв., а през 2017 г. са били 33 хил. лв.

Общо разходи на дружеството по години.

                                                                          2016 г.     2017 г.      2018 г.      2019 г.

Разходи по икономически елементи                хил.лв.    хил.лв.     хил.лв.      хил.лв.

Разход за материали                                            2              2               2              1

Разходи за външни услуги                                16            12             22             22

Разходи за възнаграждения                               26            22             37            48

Разходи за осигуровки                                        5              4               6               8

Други разходи                                                      1              2               -                2

ОБЩО РАЗХОДИ:                                           50             46            67              81

 

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД приключва 2019г. с 3 хил. лв. счетоводна печалба, при 3 хил.лв. счетоводна загуба за 2018 г. През отчетната 2017 г. дружеството приключва с 11 хил. лв. счетоводна загуба.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т. 3 и т. 7 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – Симеон Асенов Стоилков.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Симеон Асенов Стоилков – Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220