РЕШЕНИЕ
№ 184
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_444/12.05.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че след приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, като в случая, това е Общински съвет – гр. Казанлък.

Управителя на „Балканинвест“ внася за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., на основание чл. 137, ал. 1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Балканинвест“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие.

Основната дейност на дружеството е: „Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им; осъществяване на независим строителен надзор, технически контрол и инвеститорски контрол в строителството и свързани с това административни услуги“, както и новите вписани такива, включващи: „управлението и стопанисването на съоръженията и мрежата за водопренос на минерални води от находищата в землището на с. Овощник.

Във връзка с изпълнението на гореспоменатата новата дейност, дружеството е подписало през 2019г. пет /5/ нови договора, за водопренос с включени ползватели на минерални води.

През 2019 г. дружеството не е извършвало инвеститорски контрол на строителни обекти, възложени от Община Казанлък.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите;

„Балканинвест“ ЕООД отчита:

                                                                           през 2017 г.          през 2018 г.     през 2019 г.

                                                                                 /лв./                      /лв./                  /лв./

  Общо приходи:                                                      106 249               70 550              92 165

В т.ч.:

  • Услуги към Община Казанлък               21 138               41 626              43 059
  • Услуги на граждани, фирми и др.            9 500                  7 418                9 008   
  • Приходи от водопренос                                                                                          28 627
  • Инвеститорски контрол                            68 196                11 745                      0          
  • Други приходи                                            7 415                  9 761            11 470

     

 Разходи за оперативната дейност на дружеството по години:

                                                                      2016 г.        2017 г.          2018 г.        2019 г.

Разходи по икономически елементи         хил. лв.        хил. лв.          хил. лв.     хил. лв.

Разходи за материали                                     7                  9                    7                  8

Разходи за външни услуги                            4                   4                    4                  5

Разходи за амортизации                                 2                  0                    1                  1

Разходи за възнаграждения                                    67                 76                 43                59

Разходи за осигуровки                                  11                12                    7                  9

Други разходи                                                0                   0                    7                  1

Общо разходи:                                            91               104                  69                83

 

„Балканинвест“ ЕООД приключва 2019 г. на печалба в размер на 4827.46 лв.  За справка към 31.12.2018 г. е приключило с печалба в размер на 2150.00 лв., при отчетена печалба през 2017 г. - 1947.00 лв.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ № 10.

2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Константинов Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220