РЕШЕНИЕ
№ 185
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_440/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор подлежи Годишният финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

Общински съвет – Казанлък преди изтичане на всяка календарна година взема решение за избор на регистрирани одитори за заверка на годишните финансови отчети на общински еднолични търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит. Независимият финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Неговата цел е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и собствения капитал. Регистрираните дипломирани одитори се избират от общото събрание на дружеството. Въпросите от компетентността на общото събрание на едноличните търговски дружества, собственост на общината се решават от Общински съвет.

Редовното и систематично консултиране и проверяване на счетоводната отчетност намалява риска от нарушаване на нормативната счетоводна уредба. По този начин може да се подсигури запазване на интереса на едноличния собственик на капитала – Община Казанлък. Текущият контрол на счетоводната отчетност ще осигури спазване на Международните счетоводни стандарти в общинските еднолични търговски дружества.

Съгласно чл. 146, ал. 3 от Търговския закон и чл. 8 от Закон за независимия финансов одит и с оглед необходимостта от определяне на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък, вносителят предлага да бъде взето решение за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от Наредба № 19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и чл. 8 от Закона за независимия финансов одит,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на:

Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък;

Регистрираните одитори прилагат оферта за посоченото по-горе дружество.

 

II. Критерии за подбор:

1. Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за съответната година.

2. Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.

3. Цена на офертата.           

 

III. Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.

 

IV. За провеждане на конкурса по т. I, Общински съвет – Казанлък назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет „ФИС“

Членове:        Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

                        Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“

Зорница Антонова – н-к отдел „Социални дейности“

                        Иван Гитев – общински съветник

 

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“.

При отсъствие на юриста, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.

При отсъствие на друг член от комисията, същият да бъде заменен от Снежана Станчева - ст. експерт „ОСДНР“.

 

V. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 15.06.2020 г. /понеделник/ от 14:30 часа в Ритуалната зала в сградата на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6, гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т. ІІ и т. ІІІ от настоящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е 01.07.2020 г. при същите условия.

 

VI. Необходими документи за участие:

1. Заявление за участие – свободен текст;

2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;

3. Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;

4. Оферта за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса.

 

VII. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие: необходимите документи за участие се подават в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6, гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

 

VIIІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване на поставените изисквания. 

 

ІX. Възлага на управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък да сключи договор с класирания на първо място одитор, въз основа на проведения конкурс, като в него се включи и следното задължение на одитора: „Предоставяне на одитираното дружество своевременна информация и консултация по настъпилите промени в действащото законодателство“.

 

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Д-р Кети Маналова – Владкова – Управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220