РЕШЕНИЕ
№ 186
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10


Относно: ОС_495/16.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници: “1. На свое заседание на 01.04.2020 г. УС на ПУДООС одобри за финансиране проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – Етап I, II подетап“. Във връзка с реализацията на проекта е необходимо актуализация на бюджета  за средства за изпълнение на строителен надзор в размер на 12 000 лева и авторски надзор съответно – 16 000 лева.

2. В изпълнение на т. 3 от Решение №107 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, предлагам компенсация в размер на 103 000 лева по Договор Д07-30/09.06.2017 г. за извършване на транспортна услуга на превоз на пътници за допълнителния изминат пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“.

3. В изпълнение на обект от Инвестиционната програма на Община Казанлък – „Основен ремонт на надлез КАТЕКС - участъка от бул. Розова долина от кръговото кръстовище с ул. Бачо Киро до пътен възел на околовръстен път - гр. Казанлък“ са нужни допълнителни средства по бюджета за 2020 година за изграждане на осветление в размер на 35 000 лева.

4. При изпълнение на проект по ОПРР „Светът на траките“ е необходимо залагане на допълнителен ресурс от бюджета на общината за авторски надзор на част конструктивна за  обект комплекс „Светът на траките“ със сумата от 6 000 лева.

- Във връзка с обявеното извънредно положение средствата от т. 1 до т. 4 в размер на 172 000 лева могат да бъдат компенсирани от бюджета на ОП „Кухня майка, в т.ч. детска млечна кухня (ДМК)“ във връзка с това, че за периода от 13 март до 01 юни не приготвяше и не доставяше за консумиране готова храна по детски ясли, детски градини и ДМК.

5. С доклад от кмета на кметство Голямо Дряново се предлага промяна на обект от капиталовата програма на 2020 г. „Изграждане на парк за отдих, спорт и детска площадка, закупуване и монтиране на осветителни тела, градински бордюри , тротоарни плочки, кошчета за боклук, пейки и предпазна ограда, с. Голямо Дряново“ в „Чакълиране и валиране на улица във вилна зона в с. Голямо Дряново“ за същата сума – 7 000 лева.

6. В изпълнение на указания на МФ дадени с ФО-5/14.02.2020 г. средства заложени по бюджет 2020г. за „План за улична регулация“ в размер на 30 000 лева и „Актуализация план за организация на движението“ в размер на 36 000 лева да се прехвърлят от подпараграф 10-20 „Външни услуги“ в подпараграф 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното развитие”.

7. След проведена процедура за електрическо превозно средство категория L7e и машина за събиране на листа към него е необходимо е разграничаване на машината като отделно съоръжение по подпараграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

8. След проведена процедура за Ремонт на здравна служба за ЗЖ на СНЦ "Оптима" в с. Дунавци е необходимо разграничаване на обектите по КСС от параграф 51-00 „Основен ремонт“, съответно по параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за обект „Пътека в рампа в двора на ЗЖ“ – 1 600 лв., по подпараграф 52-05 „Стопански инвентар“ за обект „Кухня за плот и шкафове“ – 1 800 лева, 10-30 „Текущ ремонт“ – 26 000 лева.

9. В изпълнение на указания на МФ дадени с ФО-23/01.06.2020 г. средства за апаратура  за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ (Респиратори и апарата за дистанционно проследяване на пациенти) да се прехвърлят в дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт Закона  за публичните финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145 от 15.04.2020 г. в следните точки:

- по т.2.2.1 изменя Приложение №4  без да изменя общо разходи за местни дейности.

- по т.2.2.2 изменя Приложение №5 без да изменя общо разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер от 8 700 670 лева на 8 809 670  лева, съгласно Приложение №13.

  1. Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.
  1. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

Добавя нова т. 46.1. - Утвърждава средства в размер до 103 000 лева  за  осигуряване на компенсации на транспортната услуга на Община Казанлък за допълнителния изминат пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“, отразени в Приложение № 4.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване  27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                    (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220