РЕШЕНИЕ
№ 187
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_457/19.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. № ОС-504/22.06.2020 г., вносителят прави допълнителни разяснения и предложения, съгласно становища на юриста на ОбС и постоянните комисии.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на измененията:

На територията на Община Казанлък действа Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, която e приета с Решение № 79/25.02.2016 г. на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл. 53 от УКАЗ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими.

При фактическото прилагане разпоредбите на наредбата се констатираха пропуски и непълноти, свързани с ефективното изпълнение на дейността по контрол по безопасност на движението.

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.

Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, чрез което да се повиши ефективността  на организацията на движение в град Казанлък. Изменението ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

a) Да се повиши ефективността на организацията на движение в град Казанлък.

б) Изменението ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането на територията на община Казанлък.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите допълнения и изменения на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък /приложение към настоящия доклад/ е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Също и с изменения на закона за движение по пътищата.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 14.04.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива. 

Водена от горните мотиви и на основание чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл. 93 ПОДОС (чл. 64 съгласно действащия Правилник на ОбС) внасям за обсъждане проект на наредбата.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл.11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.99, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗДвП, чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОбС предлагам на Общински съвет – Казанлък (чл. 68 съгласно действащия Правилник на ОбС),

Р Е Ш И:

 

1. Второто четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

 

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

 

§1. В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 12: „Както и във всички случаи, когато това е предвидено в ЗДвП“.

§2. В чл. 4, ал. 3 се създават нови точки 11 и 12 със следния текст:

-т. 11 – „ на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация, на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;

-т. 12 – „пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата“;

§3. В чл. 7 , ал. 3 и ал. 4 стават съответно „ ал. 2“ и „ал. 3“.

§4. В чл. 9 се правят следните изменения:

- ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Забранява се преминаването, престоя и паркирането на ППС в пешеходната зона – „Екозона“.

- ал. 4 се отменя  и се създава нова със следното съдържание: – „ Допуска се престой за товаро-разтоварна дейност в пешеходната зона „Екозона“ само с издаден пропуск от Общината“.

- ал. 5 се отменя

- създава се нова ал. 5 с текст: „Забранява се паркирането и престоя на ППС за извършване на товаро-разтоварни работи в Централната градска част без пропуск, издаден от Общината.“

- ал. 6 се отменя

- ал. 7 се отменя.

§5. В чл. 10, ал. 3 цифрите 17,30 ч. да се заменят с цифрите „18.00 ч.“

§6. В чл. 11 се правят следните изменения:

- ал.1 се изменя така: Текстът „ с билет от инкасатор с предварително закупен от водача талон“ и текстът „с карта, издадена при условията на настоящата Наредба“ – отпадат и придобива следното съдържание: „Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането в зоните по чл. 10, ал. 1 се осъществява чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор /SMS/, чрез таксуване от паркинг-автомат ,става с представен пропуск за домуващи, с разрешително за предплатена услуга или по друг начин, определен със заповед на Кмета на община Казанлък.“

- ал. 2  се отменя.

§7. Чл. 12, ал. 1 се отменя

§8. В чл. 13 текстът „ продажба на билети, талоните за паркиране“ отпада.

§9. В чл. 15 се правят следните изменения:

- в ал. 2 след думата „престояват“ се добавя „ до 3 часа“

- в ал. 3, точка 3 се изменя, както следва: „ Копие от платежния документ за платена такса.“

- ал. 4 се отменя.

- ал. 8 се отменя.

§10. В чл. 18 се правят следните изменения:

- ал. 5 се изменя така: „ На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране се издават следните пропуски по заявление от лицето или упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, с посочени в тях изискуеми документи за издаване на различни видове пропуски. Образците се утвърждават по Заповед на Кмета:

1. Пропуск „Живущи“ с адресна регистрация в „Екозона“  за паркиране на най- близкия платен паркинг

2. Пропуск на Фирми с адрес на управление/офис в „Екозона“ за паркиране на най- близкия платен паркинг

3. Пропуск за „Живущи“ с адресна регистрация в зоните, определени със заповед на Кмета за кратковременно платено паркиране

4. Пропуск  на Фирми с адрес на управление/офис в зоните, определени със заповед на Кмета за кратковременно платено паркиране

5. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна градска част и „Екозона“ за фирми, дистрибутори и банки за лек автомобил

6. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна градска част и „Екозона“ за фирми, дистрибутори и банки за товарен автомобил

§11. В чл. 19, ал. 2 изречение второ се изменя както следва: „Необходимите придружаващи документи към заявлението на заинтересованото лице и редът за ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със Заповед на Кмет на Община Казанлък и Решение от Комисия по безопасност на движението на пътищата. Право на ползване имат само фирми с адресна регистрация в зоните на кратковременно паркиране при подаване на документите.“

§12. Раздел III „Режим на безплатно паркиране на ЕПС /Екологични превозни средства/“, става Раздел IV „Режим на безплатно паркиране на ЕПС /Екологични превозни средства/“

§13. Раздел IV „ Паркинги“ става Раздел V „ Паркинги“.

§14. В чл. 26 думите „ Раздел IV“ става „ Раздел V“.

§15. В чл.28 се създава нова ал. 4 със следния текст: „ Продължителността на принудителното задържане с техническо средство „Скоба“ е до 3 /три/  часа.

§16. В чл. 31 се правят следните изменения:

- т. 2 се отменя.

- Създава се нова т. 5 със следния текст: „На паркирано ППС  и незаплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, след приложен чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.

§17. В чл. 33, ал. 1 след думите „ППС“ се поставя точка, останалата част „ на основание чл. 167, чл. 168, чл. 171, т. 5, б. “б“ от ЗДвП.“ се отменя.

§18. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 10 със следния текст: В чл. 44а от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък се правят следните изменения както следва:

- в ал. 2 текстът „с предварително закупен от водача талон“  се заличава;

- в ал. 2, т. 1 текста „талон или“ отпадат;

- в ал. 3 цифрата „10“ се заменя с цифрата „20“.

- в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Когато преместването се преустанови на място до позициониране на МПС-то на платформата на репатриращия автомобил за преместване до наказателния паркинг – 25 лева.“

§19. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 11 със следния текст: В чл. 44 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, ал. 1, т. 25 „1. Пропуск за „Живущи“ с адресна регистрация в „Екозона“, определени със заповед на Кмета на Община Казанлък.“, цените „20,00 лв./месец; 240,00 лв./година“ да се заменят с „10,00 лв./месец, 120,00 лв./година.“


3. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220