РЕШЕНИЕ
№ 188
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_486/08.06.2020 г. - Доклад от Станчо Леков - Председател на групата съветници от ПП "ДПС" в Общински съвет - Казанлък относно избор на заместник-председател на ОбС - Ридван Иляз.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „Общински съвет – Казанлък проведе първото си заседание на 04.11.2019 г. През изминалите месеци в Общинския съвет не са водени разговори за избор на зам.-председател. Свършената до момента работа, разглеждането на широк спектър от въпроси и приемането на нов Правилник за организацията и дейността на общински съвет  налага председателят на ОбС да бъде подпомаган в оперативната си работа от заместник-председатели. След проведен разговор с председателя на Общинския съвет, предлагам да излъчим един зам.-председател от групата съветници на ПП „ДПС” - господин Ридван Иляз. Решението ми е обусловено от виждането, че всички групи носят права и задължения, поради което следва да посочат собствен заместник-председател. Също така участието на предложения заместник-председател в Председателският съвет, ще осигури по-широка представителност и ангажираност с проблемите на обществеността.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на Общински съвет – Казанлък – Ридван Байрям Иляз.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ридван Байрям Иляз – общински съветник.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220