РЕШЕНИЕ
№ 189
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. По становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство. (С Решение № 178/28.05.2020 г. ОбС отлага за следващо заседание) Постъпи писмо с вх. № ОС-505/22.06.2020 г. от Ивайло Колев с приложени оригинални документи на Заявление и Задание за проектиране подписани от Румен Башалов, съгласно становище на ПК по устройство на територията.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници: „Съгласно чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага. С настоящият Доклад за изпълнението на ОУП за 2019г. се прави отчет и предложения за изменение на плана.

Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общински съвет с Решение № 579 от 26.10.2017г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017 г. Той се прилага вече 2 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес.

В хода на прилагане на ОУП се получиха значим брой заявления /20 бр./ от частни лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУП. Същите желаят изменение на действащия ПУП за имотите си в регулация или изработване на ПУП за имотите си извън урбанизираните територии, което налага  изменение на ОУП на община Казанлък.

Постъпилите искания за изменение на ОУП може най-общо да се класифицират в 2 основни групи:

I-ва група: В урбанизираната територия на гр. Казанлък и с. Енина- 11бр.

Основното желание на заинтересуваните собственици е да се промени характера на застрояване от Жм /жилищно малкоетажно/в Жс /жилищно средноетажно/.

II-ра група: Извън урбанизираните територии на населените места на общината-9 бр.

Основното желание на заинтересуваните собственици е да се допусне промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

Представям на Вашето внимание получените предложения за изменение на действащи ПУП, при които се налага изменение и на общия устройствен план /ОУП/ на общината за разглеждане и произнасяне:     

 

 

В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1. С вх.№168-4937-2/28.02.2020г. от „КЕЙ ДЖИ Казанлък“ ООД с ЕИК 202993925,  собственик на имоти  ПИ с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370, представляващи УПИ III- за ОДО и II- за трафопост, кв.51 гр. Казанлък, с искане за промяна на режима на застрояване от „обществено- обслужващи дейности“ /Оо/ в  жилищно средноетажно застрояване /Жс/, с цел изграждане на многофамилна жилищна сграда.

2. С вх.№ 168-1226-1/22.04.2020 г. от „НИМЕКС“ ООД с ЕИК 123094839, собственик на имоти с идентификатори 35167.502.6140, 35167.502.6137 и 35167.502.6135, представляващи УПИ XIV-6140, XV-6137, XVI-6135 в кв.178, гр. Казанлък, с искане разширение на разположената от югоизток смесена централна зона и промяна на режима на застрояване от ниско застрояване /Жм/ в смесена централна зона /Ц/ с цел  изграждане на многофамилна жилищна сграда.

3. С вх. № 168-1621-1/28.02.2020 г. от „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД, ЕИК 123732761, собственик на имоти с идентификатори 35167.505.1408 и 35167.505.1409, представляващи УПИ IV-1408 и XIX-1409 кв.79 гр. Казанлък с искане за промяна на характера на застрояване от ниско в средноетажно с цел изграждане на жилищна сграда средноетажно застрояване /Жс/.

4. С вх. № 194-Г-60-1/04.03.2020 г. от Генчо Илиев Генчев, собственик на имот с идентификатор 35167.505.1404, представляващ УПИ I-1404  кв.79, гр. Казанлък, с искане за промяна на характера на застрояване от ниско в средноетажно с цел изграждане на жилищна сграда средноетажно застрояване /Жс/.

5. С вх.№ 168-563-3/28.03.2020 г. от „ДЖУНИЪР“ ЕООД, ЕИК 123673430, собственик на имот с идентификатор 35167.502.5193, представляващ УПИ XIV-5193 в кв.14 гр. Казанлък, с искане за промяна на характера на застрояване от ниско в средноетажно с цел изграждане на жилищна сграда с търговски обект средноетажно застрояване/Жс/ с височина до 10,50 м.

6. С вх.№ 192-1215-1/28.02.2020 г. от Ивайло Колев, собственик на имоти с идентификатори 35167.502.5004, 35167.502.5005 и 35167.502.5006, представляващи  УПИ V-5004, IV-5005 и III-5006 кв.40, гр. Казанлък, с искане за промяна на характера на застрояване от ниско в средноетажно, с цел изграждане на многофамилна жилищна сграда средноетажно застрояване /Жс/ с височина до 11 м.

7. С вх.№ 168-5460-1/28.02.2020 г. от ЕТ „Милен Милчев“, собственик на имот с идентификатор 35167.505.27, представляващи  УПИ V-27 и IV-27,112,295,296,297, кв.389,  гр. Казанлък, с искане за промяна на режима на застрояване от Смесена многофункционална зона /Смф/ и озеленяване /Оз/ в жилищно средноетажно, с цел изграждане на комплекс от жилищни многофамилни сгради средноетажно застрояване /Жс/.

8. С вх.№194-В-454-1#12/10.07.2019 г. от Апостол Апостолов,  собственик на имот с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв.244, гр. Казанлък, с искане за промяна на характера на застрояване на имота  от ниско в средноетажно /Жс/, с цел изграждане на жилищна сграда с обекти за стопанска дейност.

 

В урбанизираната територията на с. Енина:

1. С вх.№ 168-6549-1/28.02.2020г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД, ЕИК 203883664, собственик на имот с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418, кв.87 с искане за промяна на режима на застрояване от Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно /Жм/ с цел изграждане на комплекс от еднофамилни жилищни сгради.

 

 

2. С вх.№ 168-6550-1/04.03.2020г. от „КМХ  ЕЛЕМЕНТ“ ООД, ЕИК 123562394, собственик на имот с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII, кв.87 с искане за промяна на режима на застрояване от Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно /Жм/ с цел изграждане на комплекс от еднофамилни  жилищни сгради.

3. С вх.№ 168-4006-1/04.03.2020 г. от „ДС-1 ГРУП“ ООД, ЕИК 123562394, собственик на имоти с идентификатори 27499.501.840, 27499.501.1443, 27499.501.857 и 27499.501.1449 по КККР на с. Енина, кв.137 и ЕТ „ВИ-КИ-ПЕТЪР КЪНЕВ“, собственик на имоти с идентификатори 27499.501.839, 27499.501.1444, 27499.501.1447 и 27499.501.1448 по КККР на с. Енина, кв.133 и кв.137 с искане за промяна на режима на застрояване от жилищно малкоетажно /Жм/ в Смесена многофункционална зона /Смф1/ с цел изграждане на птицеферма и обслужващи постройки.

 

Извън урбанизираните територии:

1. С вх.№ 168-2108-2/04.03.2020 г. от „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД , ЕИК 175361072, собственик на поземлени имоти с идентификатори 38563.151.5 и 38563.151.6 в землището на с. Копринка,  с искане за възможна промяна на имотите от „дървопроизводителна гора“ в жилищно малкоетажно /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

2. С вх.№194-Н-3649-1/04.03.2020 г. от Николай Кехайов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.78.13 в землището на с. Хаджидимитрово,  с искане за промяна на НТП на имота от „зеленчукова градина“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

3. С вх. №194-И-4896-1/28.02.2020 г. от Иван Ракаджиев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 62983.59.12 в землището на с. Розово, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

4. С вх.№194-Т-157-1/04.03.2020 г. от Тодор Станков, собственик на поземлени имоти с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3 в землището на гр. Крън,  с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ във  вилно строителство /Ов2/, с цел изграждане на вилни сгради.

5. С вх.№ 168-973-1/28.02.2020 г. от „ЕВРОЗИД“ ООД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 87641.156.538 в землището на с. Ясеново,  с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ във Предимно-производствена зона /Пп/ , с цел изграждане на Дестилерия за производство на етерични масла.

6. С вх.№168-3190-3/28.02.2020 г. от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“  ЕООД, ЕИК 123727369, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.19.20 в землището на с. Енина,  с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ във Жилищно малкоетажно /Жм /, с цел изграждане на жилищна сграда.

7. С вх. №168-3190-3/28.02.2020г. от Илия Илиев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.104.13 в землището на гр. Казанлък,  с искане за възможна промяна на устройствения режим на имота от Смесена многофункционална зона /Смф/ във Жилищно малкоетажно /Жм /, с цел изграждане на жилищна сграда.

8. С вх.№194-А-2795-1/28.02.2020 г. от Анастасия Янушева, собственик на поземлени имоти с идентификатори 68446.153.7 и 68446.153.13 и Тодор Янушев,  собственик на поземлени имоти с идентификатори 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82, всички  в землището на с. Средногорово, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на къщи за гости и заведение за хранене.

9. С вх. № 168-6873-1/13.03.2020 г. от Стефан Кемалов, представляващ „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД, ЕИК 202701411, собственик на поземлени имоти с идентификатори   27499.221.23, 27499.221.24 и 27499.221.25  в землището на с. Енина, с искане за възможна промяна на режима на застрояване на имотите от Смесена многофункционална зона /Смф1/ във Жилищно малкоетажно /Жм/, с цел изграждане на комплекс от жилищни сгради.

 

В периода на действие на ОУП от декември 2017 г. до настоящия момент са настъпили съществени промени както в обществено-икономическите условия, при които е бил съставен плана, така и такива в устройствените условия, действали при съставяне на плана, които имат влияние на неговата рамка и възможност за прилагане на предвижданията му. Променили са се граници на имоти,  техни собственици, променили са се инвестиционните намерения на множество възложители и законодателната основа, предоставяща възможност за реализиране на тези намерения. При наличието на малко на брой искания за изменение на устройствен план, то следва да се преценя поотделно основателността на всяко от тях, но наличието на множество искания, сигнализиращи за определен кръг проблеми при прилагане на плана следва да се приеме, че е налице ОУП, който не удовлетворява в достатъчна степен интереса на достатъчно широк кръг от лица и инвестиционни намерения, т.е. налице е обществен интерес от иницииране изменението му. Правния интерес на всяко отделно лице се разпростира до искане за допускане на изменение на ПУП, регулиращ режимите в собствения му имот. В случай обаче на реална възможност за реализиране на инвестиционни намерения в рамките на допустимото от закона, но при колизия между разработения ПУП и действащия ОУП,  заинтересуваните лица по чл.124а, ал.5 от ЗУТ, по чието искане може да се допусне устройствена процедура по одобряване на ПУП, имат право да поискат изменение на действащия ОУП при условията на чл.134, ал.3 от ЗУТ, а именно: „Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план". Считам, че с оглед оптимизиране на сроковете за изпълнение на процедурите по изменение на устройствените планове тази възможност може да се използва разумно и целесъобразно. В рамките на този процес е възможно да се засегнат или да е нужно да се въздейства и върху устройствените режими в съседни на процесните имоти. В тези случаи, при наличие на съгласие от заинтересованите собственици на тези имоти е разумно да се допусне изменение и на ПУП досежно техните имоти, като им се осигури съответната възможност за участие в административното производство по изменение на устройствения план.

Освен промяна на обществено-икономическите са настъпили и множество промени в устройствените условия, в т.ч. изменения и в нормативната уредба. След настъпването на тези законодателни изменения много от собствениците на недвижими имоти са принудени да преосмислят инвестиционните си намерения и да променят разработките, въз основа на които ще се извърши реализиране на жилищни, складови, производствени и пр. обекти. Това налага и по-гъвкав подход към тези лица от страна на администрацията, в т.ч. и с обединяване на техните предложения за преодоляване на устройствените проблеми и поставянето им на вниманието на ОбС за приемане на решение по компетентност. По-основните относими в случая промени в ЗУТ от 2017г. до настоящия момента са онези, които касаят промяна във изискванията към УПИ (по чл.19); възможностите за застрояване в ъгловите имоти (чл.27); правилата за разстоянията между различни сградите на основното застрояване (чл.35); правилата за допълващото застрояване - в частта относно изискванията към ограждането им в зависимост от устройствената зона (чл.48); изменение в нормата за застояване извън урегулирани територии (чл.59); премахване от ЗУТ на условията и редът за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие, като реда е уреден  в друг нормативен акт – ЗРР (чл.101); изменение на разпоредбите за отношението ПУП-ОУП (чл.103); изменение във възможностите за разработка и обхват на ПУП (чл.109); изменения в реда и условията за разрешаване и изменения на устройствени планове (чл.115 и сл. на гл.VII-ма) и други.

Съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет разрешава изработването на проект за общ устройствен план. Това е и органът, който в хипотезата на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ може да разреши неговото изменение, заедно със следващите го изменения на ПУП след като ги обсъди.“

 

В хода на дебата се подложиха на гласуване постъпилите 20 бр. заявления за изменение на ОУП, като 18 бр. от тях бяха одобрени и 2 бр. не одобрени.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1,чл. 124б, чл. 127, ал. 9, във вр. с чл.125 и чл. 134, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

I. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2019 г.

 

II. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък в съответствие с приложеното задание. Допуска да се извърши едновременно изменение и на подробния устройствен план, като изменението на ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП.  

 

III. Одобрява заданието за изработване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък. Одобрява и заданията, съставени от заинтересованите лица за изменение на подробния устройствен план във връзка с изменението на ОУП, както следва:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1. Заявление с вх.№168-4937-2/28.02.2020 г. от „КЕЙ ДЖИ Казанлък“ ООД

2. Заявление с вх.№ 168-1226-1/22.04.2020 г. от „НИМЕКС“ ООД

3. Заявление с вх.№ 168-1621-1/28.02.2020 г. от „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД

4. Заявление с вх.№ 194-Г-60-1/04.03.2020 г. от Генчо Генчев

5. Заявление с вх.№ 192-1215-1/28.02.2020г. от Ивайло Колев.

6. Заявление с вх.№ 168-5460-1/28.02.2020 г. от ЕТ „Милен Милчев“.

7. Заявление с вх.№194-В-454-1#12/10.07.2019 г. от Апостол Апостолов.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. Заявление с вх.№ 168-6549-1/28.02.2020 г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД.

2. Заявление с вх.№ 168-6550-1/04.03.2020г. от „КМХ  ЕЛЕМЕНТ“ ООД.

3. Заявление с вх. № 168-4006-1/04.03.2020 г. от „ДС-1 ГРУП“ ООД и ЕТ „ВИ-КИ-ПЕТЪР КЪНЕВ“.

 

В: Извън урбанизираните територии :

1. Заявление с вх.№168-2108-2 /04.03.2020г. от „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД.

2. Заявление с вх.№194-Н-3649-1/04.03.2020г. от Николай Кехайов.

3. Заявление с вх.№194-И-4896-1/28.02.2020г. от Иван Ракаджиев.

4. Заявление с вх.№194-Т-157-1/04.03.2020г. от Тодор Станков.

5. Заявление с вх.№168-973-1/28.02.2020г. от „ЕВРОЗИД“ ООД.

6. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ЕООД.

7. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от Илия Илиев.

8. Заявление с вх.№194-А-2795-1/28.02.2020г. от Анастасия Янушева.

 

Г: Не одобрява задания за изработване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък, съставени от заинтересованите лица за изменение на подробния устройствен план във връзка с изменението на ОУП, както следва:

1. Заявление с вх.№ 168-563-3/28.03.2020 г. от „ДЖУНИЪР“ ЕООД.

2. Заявление с вх.№168-6873-1/13.03.2020 г. от Стефан Кемалов, представляващ „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД.

 

IV. Проекта за изменение на ОУП на община Казанлък да се разработи в две фази: предварителен и окончателен проект. След изготвяне на предварителния проект, да се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. При липса на обосновани възражения, да се пристъпи към изработване на Окончателния проект. Окончателният проект да се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от проведеното обсъждане.

 

V. Всички разходи по изработка на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък и подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имоти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220