РЕШЕНИЕ
№ 190
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_491/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на недвижим имот, в който трябва да бъдат предприети мерки за премахване на сгради частна общинска собственост, застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите:

1. Едноетажна масивна постройка на допълващото застрояване със сутерен с площ 88 кв. м и с идентификатор 35167.503.9502.2 по АКТ за частна общинска собственост № 3839/10.04.2020 г. (със стар идентификатор 35167.503.921.2 по АКТ за частна общинска собственост № 3798/25.11.2019 г.) по КККР на гр. Казанлък.

Постройката е изградена от стоманобетонни основи, подът на сутерена е дървен гредоред, зидовете на стените са тухлени, подовата конструкция на първото етажно ниво е стоманобетонна плоча, таванът над първото етажно ниво е от дървен гредоред. Покривната конструкция също е дървена, покрита с керамични керемиди.

Видимата конструктивна деформация е пропаднала покривна конструкция, пропаднала е на участъци и дървената обшивка на стрехите. Има пукнатини по фасадите. Дървеното дюшеме на сутерена е изгнило. Вътрешните и външните мазилки на големи участъци са изпадали.

2. Едноетажна масивна постройка на допълващото застрояване с площ 55 кв. м и с идентификатор 35167.503.9502.3 по АКТ за частна общинска собственост № 3839/10.04.2020 г. (със стар идентификатор 35167.503.921.3 по АКТ за частна общинска собственост № 3798/25.11.2019 г.) по КККР на гр. Казанлък е със стоманобетонни основи. Зидовете са от пълни единични тухли. Подът е стоманобетонова настилка. Таванът представлява дървен гредоред, който стъпва върху тухлените зидове и стоманената греда с кръгло сечение, обшит с шперплатени плоскости. Покривната конструкция е  дървена, покрита с керемиди.

Конструктивната деформация е компрометиран покрив и прогнила таванска обшивка с отвори на места.

3. Едноетажна паянтова постройка на допълващото застрояване с площ 43 кв. м и с идентификатор 35167.503.9502.4 по АКТ за частна общинска собственост № 3839/10.04.2020 г. (със стар идентификатор 35167.503.921.4 по АКТ за частна общинска собственост № 3798/25.11.2019 г.) по КККР на гр. Казанлък е изградена от основи и колони от плътни единични тухли и тухли четворки, зидовете между колоните са запълнени от кирпич. Таванът е изграден от дървен гредоред, обшит с шперплатови плоскости. Покривната конструкция е дървена, покрита с керемиди.

Конструктивната деформация се състои от отмити кирпичени стени. Продънен е покрива и таванската конструкция и обшивка.

4. Едноетажна паянтова постройка на допълващото застрояване с площ 20 кв. м и с идентификатор 35167.503.9502.5 по АКТ за частна общинска собственост № 3839/10.04.2020 г. (със стар идентификатор 35167.503.921.5  по АКТ за частна общинска собственост № 3798/25.11.2019 г.) по КККР на гр. Казанлък е изградена от дървен материал като към момента на проверката постройката е разрушена.

Всички постройки не намират в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

Във връзка със Заповед № 134/29.01.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, Комисия по Заповед № 594/24.04.2019 г. и като не разделна част от нея Заповед № 798/29.05.2019 г. и Заповед № 603/07.05.2020 г. на Кмета на община Казанлък за установяване състоянието на сгради и строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, извърши проверка на сградата и е съставила Констативен протокол на 04.06.2020 г. Сградите не са снабдени с водопровод, нямат баня и тоалетна. Липсват елементарни условия в санитарно-хигиенно отношение.

Поради изложените по-горе обстоятелства сградите са непригодни за живеене, опасни и няма обитатели.           

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията, собственик може да премахне свой законен строеж. В случая собственик на описаните в т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 сгради е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация е необходимо решение на Общинския съвет в този смисъл.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 197 от Закона за устройство на територията,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахне имот частна общинска собственост:

1.1 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.2 находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

1.2 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.3 находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

1.3 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.4 находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

1.4. Сграда с идентификатор 35167.503.9502.5 находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

 

2. Премахването на сградите да се извърши след влизане в сила на настоящото решение.

 

3. Възлага на Кмета на гр. Казанлък, Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220