РЕШЕНИЕ
№ 191
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10


Относно: ОС_490/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отказ за изкупуване от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ, на Поземлен имот № 35167.505.2762, с площ от 1116 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, по ПУП одобрен с Решение № 777/2013 г. на ОбС - Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Предложение с вх. № 94-00-27/2020 г. от Димо Терзиев и Донка Костадинова, Община Казанлък да закупи притежаван от тях имот на цена от 9 900,00 лева. Съгласно представените документи заявителите са собственици на Поземлен имот №35167.505.2762 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК.

Имотът на заявителите е включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, отреден за озеленяване, в кв. 389 по действащ Подробен устройствен план, одобрен с Решения № 684/2013г. и №777/2013 г. на Общински съвет-Казанлък. Предвиждането на плана е за изграждане на обект – публична общинска собственост, съобразно чл. 61, ал. 4 от Закона за устройство на територията. На основание чл. 199 от Закона за устройство на територията общината е в правото си на първи купувач при продажба на имотите, предвидени за изграждане на обекти, публична общинска собственост. Собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването.

В бюджета на Община Казанлък за 2020 година не са заложени средства за отчуждаване или изкупуване на имоти, отредени за озеленяване.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 199 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 5  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

Отказва изкупуване на Поземлен имот № 35167.505.2762 с площ 1116 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, отреден за озеленяване, в кв. 389 по Подробен устройствен план, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 година на Общински съвет-Казанлък, на предложената от собствениците му цена от 9900,00 (девет хиляди и деветстотин) лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Димо Терзиев и Донка Костадинова.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220