РЕШЕНИЕ
№ 192
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10


Относно: ОС_489/11.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, жк." Изток" бл. 3, вх. Д, ап. 110 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 27 750 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в община Казанлък е постъпила молба с вх. № 94-И-3155-1/13.02.2020 г. от Иванка Евтимова, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 3, вх. Д, ет. 5, ап. 110.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение № 15, ред 157 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанена Иванка Евтимова с Договор за наем № 161/25.06.2013 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3840/13.04.2020 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. № 1795/21.04.2020 г., акт № 7, том 7, н.д.1293, Община Казанлък притежава апартамент № 110, на пети етаж, вх.Д, в жилищен блок с адрес: гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, представляващ обект в сграда с идентификатор 35167.505.22.1.110  със застроена площ 68,83 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Състои се от две стаи, кухня, тераси и сервизни помещения, както и съответното избено помещение и прилежащи части от общите части на сградата. Жилищният блок е построен през 1978 г., конструкция на сградата – ЕПЖС.

На основание чл. 37, ал. 1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед № 238/19.02.2020 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка.

В Приложение № 6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 11 495,10 лв., съгласно Удостоверение № 7404052034/07.04.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 27 750 без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 40 от Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от Кмета на общината Решение № 18 на Протокол № 3 от 10.03.2020 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 от цитираната наредба,

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент № 110 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх. Д, ет.5, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

 

2. Изключва от Приложение № 15, ред 157 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/2019 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – Апартамент № 110 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, бл. 3, вх. Д, ет. 5.

 

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/2019 г. на Общински съвет- Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход  /лв./

Предназначение

Описание на имота

3840 от

13.04.2020 г.

Иванка Евтимова

27 750

Апартамент

СО 35167.505.22.1.110

 

4. Да се продаде на Иванка Евтимова с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.22.1.110 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две две точка едно точка едно едно нула/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ж.к. „Изток“ бл.3, вх.Д, ет.5, ап.110 със застроена площ 68,83  /шестдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м, намиращ се на етаж пет /пет/ в сграда с идентификатор 35167.505.22, предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.22.1.109 и 35167.505.22.1.111; под обекта 35167.505.22.1.107 и над обекта 35167.505.22.1.113; в едно с прилежащи: избено помещение № 100 /сто/, с полезна площ 2,40 /две и 40/ кв.м при граници: север-коридор; изток – избено помещение № 101 и запад – избено помещение № 99 и 0,84% (нула цяло осемдесет и четири %) идеални части от правото на строеж върху държавна земя за сумата от 27 750 (двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иванка Евтимова.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220