РЕШЕНИЕ
№ 195
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_482/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1 272 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че с Решение №1041/22.04.2019 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи.

За имота има съставен АОС №3649/20.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1025 от 22.02.2019 г., aкт №96, том 4, н. д 740.

Обектът е включен под №5 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 50 880 лв.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и актуализирана пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 25 471,80 лв. и 112 150 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кмета счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №1041/22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи.

 

ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. май 2020 г. на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи.

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 112 150 (сто и дванадесет хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от Гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Юзеир Кенан – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220