РЕШЕНИЕ
№ 196
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_483/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на начални тръжни цени.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък са включени:

Под номер 6: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.298 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет осем) с площ 566 (пет стотин шестдесет и шест) кв. м., м. Крушките, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), при граници: 27499.352.299, 27499.352.1050, 27499.352.296, 27499.352.506, 27499.352.297. Предходен идентификатор: 27499.90.569. Номер по предходен план – 352298. За имота има съставен АЧОС №3775/04.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6495/11.10.2019 г., акт №104, том 23, н. д. №4788;

Под номер 8: Поземлен имот № 602.125 (шест нула две точка едно две пет) с площ 875 (осем стотин седемдесет и пет) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.126, 602.150. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3740/07.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4880/08.08.2019 г., акт №146, том 17, н. д. №3568;

Под номер 9: Поземлен имот № 602.144 (шест нула две точка едно четири четири) с площ 328 (триста двадесет и осем) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.148, 602.150. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3786/21.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6940/30.10.2019 г., акт №27, том 25, н. д. №5131;

Под номер 10: Поземлен имот № 613.479 (шест едно три точка четири) с площ 3 732 (три хиляди седемстотин тридесет и два) кв. м., м. Ая пътека, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ (пета), при граници: Землищна граница, 613.480. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. По ОУП на Община Казанлък, одобрен със Решение №579/26.10.2017г. на ОбС – Казанлък, имотът попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението. За имота има съставен АЧОС №3785/21.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 6939/30.10.2019 г., акт №26, том 25, н. д. №5130;

Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 62983.11.18 (шест две девет осем три точка едно едно точка едно осем) с площ 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) кв. м., м. Воденицата, с. Розово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници: 62983.11.90, 62983.11.19, 62983.11.9, 62983.11.8. Номер по предходен план: 011018. За имота има съставен АЧОС №3688/05.04.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2168/11.04.2019 г., акт №75, том 8, н. д. №1564;

Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 53179.2.11 (пет три едно седем девет точка две точка едно едно) с площ 5 792 (пет хиляди седемстотин деветдесет и два) кв. м., м. Старите лозя, с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ (пета), при граници: 53179.2.12, 53179.2.73, 53179.2.10, 53179.2.8. Номер на преходен план – 002011. Ограничения при ползване на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АЧОС №3691/09.04.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2165/11.04.2019 г., акт №72, том 8, н. д. №1561;

Под номер 13: Поземлен имот №123.223 (едно две три точка две две три) с площ по скица 671 (шестстотин седемдесет и един) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 123.222, Земеделски земи. Номер по предходен план: 123223. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3780/14.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6901/29.10.2019 г., акт №191, том 24, н. д. №5095;

Под номер 14: Поземлен имот №123.222 (едно две три точка две две две) с площ по скица 1 338 (хиляда триста тридесет и осем) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 123.221, Земеделски земи, 123.223, Земеделски земи.

Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3779/14.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6900/29.10.2019 г., акт №190, том 24, н. д. №5094;

Под номер 17: Поземлен имот с идентификатор 35167.240.874 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка осем седем четири) с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв. м., м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.240.876, 35167.240.875, 35167.240.137, 35167.240.869, 35167.240.870, 35167.240.873. По предходен План на ползвателите, одобрен със Заповед №653/1996 г. на Кмета на общината, имотът представлява Поземлен имот №874. За имота има съставен АЧОС №3751/20.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6261/02.10.2019 г., акт №128, том 22, н. д. №4603;

Под номер 18: Поземлен имот с идентификатор 35167.122.592 (три пет едно шест седем точка едно две две точка пет девет две) с площ 793 (седемстотин деветдесет и три) кв. м., м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.122.166, 35167.122.591, 35167.112.167, 35167.122.593. Номер по предходен план: №122.592. За имота има съставен АЧОС №3781/15.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6647/17.10.2019 г., акт №16, том 24, н. д. №4910;

Под номер 19: Поземлен имот с идентификатор 35167.306.2 (три пет едно шест седем точка три нула шест точка две) с площ 2 091 (две хиляди и деветдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.306.43, 35167.306.3, 35167.1.309, 35167.1.614, 35167.306.1. Предходен идентификатор 35167.1.620. Номер на предходен план: 2. За имота има съставен АЧОС №3782/15.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6646/17.10.2019 г., акт №15, том 24, н. д. №4909.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

1.

ПИ с идентификатор 27499.352.298 с площ 566 кв.м, м. „Крушките‘, с. Енина

91,50

610

2.

ПИ №602.125 с площ 875 кв.м, м. „Гюрля“, с. Горно Черковище

24,50

500

3.

ПИ №602.144 с площ 328 кв.м, м. „Гюрля“, с. Горно Черковище

10,30

190

4.

ПИ №613.479 с площ 3 732 кв.м, м. „Ая пътека“, с. Горно Черковище

329,20

2 370

5.

ПИ с идентификатор 62983.11.18 с площ 1 760 кв. м., м. „Воденицата“, с. Розово

21,40

610

6.

ПИ с идентификатор 53179.2.11 с площ 5 792 кв. м., м. „Старите лозя“, с. Овощник

1 616

9 100

7.

ПИ №123.223 с площ 671 кв. м., м. „Каракос“, с. Овощник

26,20

1 110

8.

ПИ №123.222 с площ 1 338 кв. м., м. „Каракос“, с. Овощник

30,70

2 210

9.

ПИ с идентификатор 35167.240.874 с площ 499 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък

17,80

1 150

10.

ПИ с идентификатор 35167.122.592 с площ 793 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък

20,10

1 650

11.

ПИ с идентификатор 35167.306.2 с площ 2 091 кв. м., м. „Абаята“, гр. Казанлък

391,10

4 650

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.298 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет осем) с площ 566 (пет стотин шестдесет и шест) кв. м., м. Крушките, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), при граници: 27499.352.299, 27499.352.1050, 27499.352.296, 27499.352.506, 27499.352.297.

Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот №602.125 (шест нула две точка едно две пет) с площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.126, 602.150.

Начална тръжна цена: 500 (петстотин) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот №602.144 (шест нула две точка едно четири четири) с площ 328 (триста двадесет и осем) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.148, 602.150.

Начална тръжна цена: 190 (сто и деветдесет) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот №613.479 (шест едно три точка четири) с площ 3 732 (три хиляди седемстотин тридесет и два) кв. м., м. Ая пътека, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ (пета), при граници: Землищна граница, 613.480.

Начална тръжна цена: 2 370 (две хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 62983.11.18 (шест две девет осем три точка едно едно точка едно осем) с площ 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) кв. м., м. Воденицата, с. Розово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при граници: 62983.11.90, 62983.11.19, 62983.11.9, 62983.11.8.

Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.

6. Поземлен имот с идентификатор 53179.2.11 (пет три едно седем девет точка две точка едно едно) с площ 5 792 (пет хиляди седемстотин деветдесет и два) кв. м., м. Старите лозя, с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ (пета), при граници: 53179.2.12, 53179.2.73, 53179.2.10, 53179.2.8.

Начална тръжна цена: 9 100 (девет хиляди и сто) лв. без ДДС.

7. Поземлен имот №123.223 (едно две три точка две две три) с площ по скица 671 (шестстотин седемдесет и един) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 123.222, Земеделски земи.

Начална тръжна цена: 1110 (хиляда сто и десет) лв. без ДДС.

8. Поземлен имот №123.222 (едно две три точка две две две) с площ по скица 1 338 (хиляда триста тридесет и осем) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 123.221, Земеделски земи, 123.223, Земеделски земи.

Начална тръжна цена: 2 210 (две хиляди двеста и десет) лв. без ДДС.

 

9. Поземлен имот с идентификатор 35167.240.874 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка осем седем четири) с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв. м., м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.240.876, 35167.240.875, 35167.240.137, 35167.240.869, 35167.240.870, 35167.240.873.

Начална тръжна цена: 1 150 (хиляда сто и петдесет) лв. без ДДС.

10. Поземлен имот с идентификатор 35167.122.592 (три пет едно шест седем точка едно две две точка пет девет две) с площ 793 (седемстотин деветдесет и три) кв. м., м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.122.166, 35167.122.591, 35167.112.167, 35167.122.593.

Начална тръжна цена: 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

11. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.2 (три пет едно шест седем точка три нула шест точка две) с площ 2 091 (две хиляди и деветдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.306.43, 35167.306.3, 35167.1.309, 35167.1.614, 35167.306.1.

Начална тръжна цена: 4 650 (четири хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220