РЕШЕНИЕ
№ 198
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_484/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-500/18.06.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, както и корекция в мотивите.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 168-353-3/22.05.2020 г. от Георги Попов, управител на „Суперабразив“ ЕООД, ЕИК 833030546, с искане за издаване на разрешение за изработката на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.106.68 – с НТП  “Друг вид земеделска земя”, с площ от 26,997 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени и складови дейности“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид земеделска земя“ в „За производствени и складови дейности“, с цел изграждане на производствени, складови, обслужващи и административно-битови сгради, с което да се разшири съществуващата машиностроителна база на дружеството.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1).

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, за което е предоставено Решение № СЗ-35-ПР/2020 г., според което за реализиране на инвестиционното предложение, не е необходимо да се извършва ОВОС.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор 40292.106.53, по КККР гр. Крън, одобрени със Заповед № РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък и по съществуваща второстепенна улица по плана на гр. Крън, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на Проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.106.68 – с НТП  “Друг вид земеделска земя”, с площ от 26,997 дка по КККР на  гр. Крън, одобрени със Заповед № РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени и складови дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Георги Попов, управител на „Суперабразив“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220