РЕШЕНИЕ
№ 200
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_520/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ново Решение за Кандидатстване с проектно предложение по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е конкретен бенефициент за кандидатстване с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Съгласно условията за кандидатстване по настоящата схема и в изпълнение на изработените карти на услугите (Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги) от  Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за Община Казанлък е заложено да разработи нова социална услуга в общността - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. В изпълнение на издадено Решение №1145 на Общински съвет – Казанлък, приета на 26.09.2019 г., Протокол №58, бе изготвена от служители на общинска администрация необходимата документация за кандидатстване, с краен срок - 31.12.2019 г., по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. През месец декември на 2019 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. уведоми всички заинтересовани страни в процеса на кандидатстване за промяна в условията, касаещи удължаване на крайния срок: от 31.12.2019 г., 17:30 ч. на 30.06.2021 г., 17:30 ч. през системата ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020 (съгласно Заповед №РД01-756/26.11.2019 г.). Община Казанлък взе под внимание новото обстоятелство и отложи кандидатстването за през 2020 г.

Основният мотив за отлагането на кандидатстване е липсата на Методика, регламентираща условията и начина за предоставяне на социалната услуга в общността – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

За Община Казанлък услуга е нова и разработването на проекта без конкретни параметри в нормативната уредба поставя под риск изпълнението на проекта и функционирането на Дневния център като делегирана услуга след приключването и усвояване на безвъзмездното финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

За целите на процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1“, за Община Казанлък е допустимо финансирането на проектно предложение за следните брои и видове социални услуги – 1 брой Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за почасови консултации. Целевата група на проекта са деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. 

Финансирането по настоящата процедура е 100% безвъзмездна помощ за Община Казанлък, като размерът се определя съобразно капацитета на предвидената за финансиране услуга и допълнителни разходи, необходими за функционирането на дневния център.

В проектното предложение са включени следните допустими дейности:

  • наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи;
  • разкриване и функциониране на новата социално и интегрирана здравно-социална услуга за деца и младежи и техните семейства;
  • закупуване на ново специализирано транспортно средство;
  • закупуване на оборудване и обзавеждане за помещенията в сградата;
  • информация и комуникация;
  • дейности за организация и управление на проекта;
  • други допустими разходи.

Новият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019 пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е до 30.06.2021 г., 17:30 ч. през системата ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020.

Съгласно условията на процедурата всички дейности по проекта следва да приключат не по-късно от 31.12.2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за финансиране разкриване на нова социална услуга за подкрепа в общността и в семейна среда – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства по процедура безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

2. Дава съгласие за поемане на ангажимент и възлага на Община Казанлък да разкрие съответната социално и интегрирана здравно-социална услуга за деца и младежи и техните семейства, за чието изграждане е получила финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – 1 брой Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за почасови консултации.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220