РЕШЕНИЕ
№ 201
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_557/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2020 г. на стойност 300 000 лева.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В инвестиционната програма на Община Казанлък, Приложение №13 прието с Решение № 70/06.02.2020 г. на ОбС Казанлък е планирано ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на стойност 300 000 лв.

Община Казанлък има сключен Договор №Д07-3/19.02.2019 г. с „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД гр. Стара Загора.

За ремонт на четвъртокласната пътна мрежа през 2020 г. е изготвена прогнозна количествено стойностна сметка за 14 400,00 кв.м. на стойност 299 952,00 лв.  с ДДС.

Комисия назначена със Заповед №709/22.05.2020 г. на Кмета на Община Казанлък с участието на Ваш представител направи оглед, отбелязване и мерене на място и определи за ремонт следните участъци по пътища:

1. Общински  път SZR 1064 между с. Енина – с. Долно Изворово – с. Горно Изворово 4 000 кв.м. на стойност 83 320,00,00 лв. с ДДС.

2. Общински  път SZR 1068  с. Ръжена – с. Горно Черковище 3 400 кв.м. на стойност 70 822,00 лв. с ДДС.

3. Общински  път SZR 1064  между с. Шейново – с. Ясеново ,  4 500 кв.м. на стойност 93 735,00 лв. с ДДС.

4. Общински  път SZR 1065 между с. Г. Дряново – с. Дунавци , 2 500 кв.м. на стойност 52 075,00 лв. с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 14 400,00 кв.м. на стойност 299 952,00 лв.  с ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Казанлък приема Протокол от 08.06.2020 г. на Комисията назначена със Заповед №709/22.05.2020 г. и предложението на Кмета на Община Казанлък и одобрява списъка от четвъртокласната пътна мрежа за преасфалтиране през 2020 г., както следва:

1. Общински  път SZR 1064 между с. Енина – с. Долно Изворово – с. Горно Изворово 4 000 кв.м. на стойност 83 320,00,00 лв. с ДДС.

2.Общински  път SZR 1068  с. Ръжена – с. Горно Черковище 3 400 кв.м. на стойност 70 822,00 лв. с ДДС.

3. Общински  път SZR 1064  между с. Шейново – с. Ясеново , 4 500 кв.м. на стойност 93 735,00 лв. с ДДС.

4. Общински  път SZR 1065 между с. Голямо Дряново – с. Дунавци , 2 500 кв.м. на стойност 52 075,00 лв. с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 14 400,00 кв.м. на стойност 299 952,00 лв.  с ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220