РЕШЕНИЕ
№ 205
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_555/16.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от " Централна градска част" и част от кв. "Новенски" в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Целта на всеки един устройствен проект е създаване на законова устройствена основа за дългосрочно, устойчиво развитие на територията при спазване на принципите на изграденост, функционална необходимост и ефективно управление на общинската собственост и условия за строителство и благоустрояване на кварталите.

Настъпилите значителни промени в обществено-икономическите, устройствените условия и икономическото развитие в страната след 1990 г. не позволяват прокарването на комуникации и мрежи. Планът за улична регулация на ЦГЧ е бил съставен с друга визия и друга перспектива по отношение устройствените и урбанизационни намерения. Той в голяма степен се е обезсмислил поради изменение на изискванията и намеренията на Общината за провеждане на отчуждителни действия, но предвижданията му продължават да засягат годен сграден фонд в множество имоти, т.е. засягат широк обществен интерес. Териториалният обхват на плана за изменение ще засяга част от плана за улична регулация на „Централна градска част“, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г. и част от плана за улична регулация на част от кв. “Новенски“, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. Това само по себе си е самостоятелно основание за изменение на плана, почиващо на нормата на чл.134, ал.1 от ЗУТ. Допълнително основание за наличие на условия за изменение на плана е това, че съгласно разпоредбата на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ е допустимо изменението на плановете, когато е отпаднала необходимостта от предвижданията на части от плана за улична регулация, поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен плана. Поради това, че срока за отчуждителните действия, съгласно чл. 208 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура от 10 години е отдавна изтекъл, собствениците имат права по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. В настоящия случай това действие, доколкото касае основно имотите-публична общинска собственост (улици, обекти за озеленяване, паркинги и т.п.) и се разпростира териториално отвъд площта, за която може да се приеме, че е заинтересовано едно и/или група лица, то приемам, че инициативата за изменението на ПУП трябва да изхожда от Общината, като собственик по закон на обектите на публичната собственост. Проблемните зони в съответствие с Общия устройствен план на гр. Казанлък са свързани с промените в сервитута на железопътната линия на НК “ЖИ“ в рамките на урбанизираната територия; предвиждането на разширение на улиците за сметка на частни имоти по (ул. “Ал. Стамболийски“, ул. “Москва“, ул. “Христо Ботев“, ул. “Кенали“ и др.), връзката им с пътни възли по бул. “Розова долина“ и бул. “Никола Петков“.

Териториалният обхват на инициираното изменение на плана визира част от план за улична регулация на „Централна градска част“, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. и част от план за улична регулация на част от кв. “Новенски“, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г., съгласно приложеното към доклада техническо задание и схема за обхвата му. Те комуникират изцяло с Общия устройствен план на гр. Казанлък, в който са отразени изменения на габаритите на улиците, като е направен анализ на функционалната класификация, транспортните и техническите характеристики, като са посочени минималните изисквания не са в противоречие с комуникационно – транспортния план на гр. Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – План за улична регулация в обхват част от „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“ в гр. Казанлък с обща площ от 1910дка, затворени от ул. “Москва“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“, в съответствие с приложената схема на обхвата му и заданието за изменение на ПУП – ПУР на част от гр. Казанлък. 

 

2. Одобрява разработеното задание за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на част от гр. Казанлък на „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220