РЕШЕНИЕ
№ 206
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11
(Доп. с Решение 330/28.01.2021 г.)

Относно: ОС_537/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение № 1.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. По предложения на директорите на училища, придружени със становища на Началника на РУО - Стара Загора, г-жа Татяна Димитрова, Общинска администрация е изготвила справка (Приложение № 1) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях за учебната 2020/2021 година в училищата на територията на община Казанлък.

2. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование изключения от минималния брой на ученици в паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност. Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой ученици (I-IV клас - 16 ученици; V-VII клас - 18 ученици; VIII – XII клас – 18 ученици) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по стандарта за ученик. С цел запазване на училищата в малките населени места и осигуряване на психологическия комфорт на учениците, предлагам да бъдат утвърдени маломерни и слети паралелки в училищата в гр. Казанлък и населените места. Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80. Такива са: ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево, ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка, ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън и ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник.

3. Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в училищата,  на учениците от малките населени места ще се осигури възможността да посещават местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите и добрата образователна подготовка.

С РМС № 644/01.11.2019 година за изменение на РМС №208/16.04.2019 г.  за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., е определен ЕРС за един ученик в размер на 1 869 лева.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

  

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък, съгласно Приложение № 1.

2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Казанлък и населените места в общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е за сметка на бюджета на съответното учебно заведение.

3. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Казанлък, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в които общият брой на учениците в паралелките е под 80 ученици, а именно:

- ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;

- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево;

- ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка;

- ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън;

- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник.

4. Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата от населените места на община Казанлък за 2020 г. със сумата от 24 531,14 лв. (Приложение № 2) за периода от 15.09.2020 г. до 31.12.2020 г.

5. Задължава Кмета на община Казанлък да отрази промяната в съответните Приложения на Решение №70/06.02.2020 г. на Общински съвет – Казанлък за сметка на Функция „Образование” (Местни дейности).

6. При настъпила промяна в обстоятелствата (промяна на броя на децата, които се дофинансират) до 30 септември 2020 г. е необходимо директорите на училища да подадат необходимата информация до Кмета на община Казанлък, който от своя страна да внесе доклад за изменение на настоящото решение.

7. Упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2021 година в съответствие с единния разходен стандарт, който ще се приеме от Министерски съвет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директорите на училищата по т. 3.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220