РЕШЕНИЕ
№ 207
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_538/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Министерство на образованието и науката е предоставило на Община Казанлък училищни автобуси за нуждите на средищните училища с Договори № Д 08-6/06.02.2017 г., № Д01-599/02.07.2007 г. и № Д01-474/28.05.2009 г.

Според чл. 3 от цитираните по-горе договори Община Казанлък определя училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство с решение на Общинския съвет.

С Решение на МС №721/04.12.2019 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в Република България за средищни училища в община Казанлък са определени ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник и ОУ „Христо Ботев”, с. Енина.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 от договорите между Община Казанлък и МОН,

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя за учебната 2020/2021 година като преимуществени ползватели на МПС – училищни автобуси следните общински училища:

ОУ Д-р Петър Берон, с. Овощник

Микробус „Citroen“, модел "Jumper", рег. № СТ 3843 ВМ, 8+1 места, да превозва ученици по маршрут: с. Черганово до с. Овощник и обратно и от с. Розово до с. Овощник и обратно.

• ОУ „Христо Ботев”, с. Енина

Автобус „Hyundai”, модел Country, рег. № СТ 3841 ВМ, 15+1 места, да превозва ученици по маршрут: от с. Долно Изворово, с. Горно Изворово до с. Енина и обратно.

• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка

Автобус марка “Isuzu” модел „Turquoise“, рег.№ СТ 2966 ВХ, 32+1 места, да превозва ученици по маршрут: от с. Дунавци до гр. Шипка и обратно и от с. Ясеново до гр. Шипка и обратно.

 

2. Възлага на кмета на община Казанлък със своя заповед да утвърди маршрутните разписания на училищните автобуси на общинските училища за учебната 2020/2021 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директорите на училищата по т. 1.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220