РЕШЕНИЕ
№ 208
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_539/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2020/2021 година.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с прилагане чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година, Решение № 721 на МС от 04.12.2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за средищни училища в община Казанлък бяха определени ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с . Овощник и ОУ „Христо Ботев“, с . Енина.

По данни на директорите за учебната 2020/2021 година в тези училища ще се обучават общо 59 ученици от 1 до 7 клас от населени места, в които няма съответното училище, разпределени, както следва:

  • в  ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник - 18 ученици:  11 от с. Черганово и 7 от с. Розово;
  • в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка - 26 ученици: 9 от с. Ясеново и 17 от с. Дунавци;
  • в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина - 15 ученици:  13 от с. Долно Изворово и 2-ма от с. Горно Изворово.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г.,

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя за учебната 2020/2021 година следните общински училища за средищни:

  • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;
  • ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;
  • ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директорите на училища по т. 1.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220