РЕШЕНИЕ
№ 209
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_566/21.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на община Казанлък е постъпило Искане с вх. № 10-15-5/13.03.2020 г. от Сунай Селимов, кмет на кметство с. Хаджидимитрово с искане за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години с приложени 11 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.

В т. 32 от Решение № 70/06.02.2020 г. за приемане Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 г. е записано: „Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.”

Във връзка с тези обстоятелства е необходимо да се вземе решение от Общински съвет - Казанлък за разкриване на „Пункт за раздаване на храна” на ОП „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, гр. Казанлък в с. Хаджидимитрово. Община Казанлък предлага за целта да се предостави помещение в размер на 35 м2 от общо 130 м2 , находящо се в УПИ ХVІ-143, кв. 19 в с. Хаджидимитрово (в сградата на общинска детска градина). Предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ няма да пречи на дейностите по възпитание, социализиране и обучение на детската градина в населеното място.

Предвид въведената в страната извънредна обстановка, считано от 13.03.2020 г., както и необходимостта от привеждане вида на избраното помещение съобразно всички нормативните изисквания, се наложи отлагане във времето на вземане на решение за разкриване на пункта.

На 21.07.2020 г. в деловодството на Община Казанлък постъпи Искане с вх. № 10-15-5/21.07.2020 г. от Сунай Селимов, кмет на кметство с. Хаджидимитрово, с искане процедурата за разкриване на филиала на ОПКМДМК да бъде стартирана в най-кратки срокове. Като причина се изтъква фактът, че през м. август 2020 г. Общински съвет – Казанлък няма да провежда заседания на постоянните комисии и няма да бъде насрочено редовно заседание на същия. Възможността внасянето на доклада за разглеждане на редовно заседание през м. септември и евентуалното влизане в сила на решението в началото на м. октомври е създало напрежение сред младите семейства в населеното място, заявили още през м. март 2020 г. желание да ползват услугата „Детска млечна кухня“.

На основание чл. 117 от Закона за здравето и във връзка с чл. 118 към същия закон, държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата.

Детските кухни са организационно обособени структури, които съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст. Изискванията към устройството и дейността им, както и нормите за здравословно хранене на децата в тях, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Община Казанлък чрез ОПКМДМК подпомага родителите и на деца до 3 години ежедневно, като създава условия за осигуряване на разнообразна и здравословна храна.

Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни се подпомагат от съответния общински бюджет, като родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Изискванията към устройството и дейността на детските кухни, както и нормите за здравословно хранене на децата до 3-годишна възраст, се определят с  Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103/02.12.2008 г.). Средно дневно броят на абонатите на ОПКМДМК, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ в периода от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г. и от 01.06.2020 г. до деня на внасяне на настоящия доклад е общо 262 деца, а средно месечно за същия период -  4 502 деца.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от Закона за здравето,

 

Р Е Ш И:

1. Разкрива пункт към ОП „Кухня-майка, в т. ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

2. За нуждите на пункта определя помещение в размер на 35 м2 от общо 130 м2, находящо се в УПИ ХVІ-143, кв. 19 в с. Хаджидимитрово (в сградата на общинска детска градина), общ. Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Сунай Селимов – кмет на кметство Хаджидимитрово.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220