РЕШЕНИЕ
№ 210
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_553/15.07.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на дружеството. С писмо вх. № ОС-570/22.07.2020 г., вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.

Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „Внасяме, като предложение за продажба, два имота на дружеството, които са придобити през 2017, след вливане на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД.  Спрямо заложените мотиви и взети решения от Общински съвет – Казанлък, с Решение №777 от 28.05.2018 г. се стартираха процедури, и се заложи, в реализацията на бизнес плана за 2020 г. на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, във частта за нови дейности, да бъде включена дейност - „Интегриран, градски електро-транспорт на град Казанлък – Етап 1“, за чието изпълнение се подготвя дружеството, и за което калкулирахме приблизително, необходимите средства при стартирането. Чрез продажба на имотите, които са в много лошо състояние от самото им придобиване, и са нерентабилни от гледна точка на бъдещи инвестиции за ремонт, стопанисване и развиване на друга стопанска дейност, „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД ще си осигури необходимите средства за включване в  реализацията на предвидената за изпълнение, нова транспортна дейност - „Интегриран, градски електро-транспорт на град Казанлък – Етап 1“, която носи висок стратегически приоритет, и ще има важно социално и екологично значение. Подготовката на дружеството за това започна, след решението на Общински съвет - Казанлък,  като се очаква дейността да стартира през втората половина на 2020 година. Получените парични средства от продажбата, ще са необходими и ще послужат за гаранция и покриване на очакваните първоначални разходи за срок от три месеца, както и нужните стартови инвестиции при започването, в начален етап, което включва:

1. Необходими средства за частичен ремонт, преустройване и обзавеждане на съществуващи помещения на дружеството, както и за свързване и инсталиране на необходимите, системи и крайни устройства, за целите на новата дейност - около 10 000 лв.

2. Първоначалните разходи за обезпечаването на работата по дейността, въвеждането в експлоатация и първоначалното обслужване на електробусите и съоръженията към тях, както и всички, евентуално непредвидени такива /приблизително очаквани стойности на разходите/;

  • за електрозахранване - захранването на 7-те броя електробуси се очаква разходите да бъдат около - 4167 лв. на месец. За тримесечие – 12 501 лв.
  • очаквана цена за закупуване на нов тахограф с монтаж /еднократно/ – около 2200 лв. за 1 бр. - за 7 броя електробуси около -  15 400лв.
  • задължителна застраховка „ГО“, около 1000 лв. на електробус  х 7 бр. = 7000 лв.
  • застраховка „Авто Каско“ около 3-4 % от цената на електробусите.
  • наемната цена за общо 7 броя електробуси, се очаква да възлиза за месец, на около - 3 000,00 лв.

 

3. Очаква се да може да обезпечим разходите за заплати и осигуровки на новите служители (около 40 000 лв. на месец), за първото тримесечие при стартиране на дейността, като те ще възлизат приблизително, на около – 120 000 лв.

Обезпечаването на очакваните разходи, може да се осъществи със средствата от продажбите. 

Имотите които предлагаме за продажба са следните:

1. Имот, собственост на дружеството, с площ  2 022 кв.м, представляващ: поземлен имот с идентификатор 35167.505.117, който по действащия поземлен план, представлява; УПИ- XVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 год. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 297 кв.м, с идентификатор 35167.505.117.1 състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: 35167.505.148,  35167.505.147, 35167.505.168,  35167.505.8730, за който е съставен АЧОС 934/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465. Имотът е обособена част от имуществото на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПСК. 

2. Имот, собственост на дружеството, с площ 54 кв.м, представляващ: Сграда – Обект „Машинно помещение Химическо чистене“ с идентификатор 35167.502.8340.1, в поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, в кв. 188 по плана на гр. Казанлък, построена 1984 г., с площ 54 кв.м, състояща се от две помещения – офис-приемна и машинно помещение, при съседи: 35167.502.9192, 35167.502.5948, 35167.502.209, 35167.502.5945, с административен адрес: ул. „Дондуков“ №8, за който е съставен АЧОС №931/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1048, № 81, том II, н. д. 462. Имотът е обособена част от имуществото на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПСК.

С оглед стартиране на процедурите за продажба на имотите по реда на ЗПСК е необходимо, откриване на процедури за приватизация на същите.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКПП/, чл. 21, т. 11 и чл. 23 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедури, както следва:

1. Процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 833066624, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. „Славянска“ № 10; представляващ имот с площ -  2 022 кв.м, с идентификатор 35167.505.117, който по действащия поземлен план, представлява; УПИ- XVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 г. на Общински съвет - Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, построена 1958 г., с площ 297 кв.м, с идентификатор 35167.505.117.1 състояща се от – дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: 35167.505.148,  35167.505.147, 35167.505.168,  35167.505.8730, за който е съставен АЧОС №934/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465.

2. Процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 833066624, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. „Славянска“ № 10; с площ 54 кв.м, представляващ: Сграда – Обект „Машинно помещение Химическо чистене“ в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340 в кв. 188 по плана на гр. Казанлък, построена 1984 г., с площ 54 кв.м, състояща се от две помещения – офис-приемна и машинно помещение, при съседи: 35167.502.9192, 35167.502.5948, 35167.502.209, 35167.502.5945, с административен адрес: ул. „Дондуков“ №8, за който е съставен АЧОС №931/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1048, № 81, том II, н. д. 462.

II. Упълномощава управителя на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, оценки на имотите.

 

III. Задължава управителя на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, след изготвяне на разработките по т. II да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет-Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев – управител на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220