РЕШЕНИЕ
№ 211
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че във връзка с член 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища представя Годишните доклади за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 година на читалищата на територията на Община Казанлък.

В хода на дебата, общинският съветник Анна Кожухарова направи процедурно предложение за отлагане на материала за разглеждане на следващо заседание, като се мотивира, че в чл. 26а от Закона за народните читалища, председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на програмата. Докладът се обсъжда от Общинския съвет на първото открито заседание след 31 март, с участието на председателите на Народните читалища. Тази година поради епидемичната обстановка в страната, комисиите не успяха да проведат среща с председателите на читалищата. Кожухарова предложи да се организира съвместно заседание на ПК по култура, туризъм и вероизповедания и ПК по образование, младежки дейности и спорт за изслушване на председателите на читалищата и представяне на техните отчети. Предвид изложените мотиви, предложи доклада да се отложи за разглеждане на следващо заседание на Общинския съвет, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 5  от Правилника на ОбС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2, т. 5  от Правилника на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220