РЕШЕНИЕ
№ 212
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_521/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че с Решение №85/27.02.2020 г. на Общински Съвет – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно) със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3778/14.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №6902/29.10.2019 г., aкт №192, том 24, н. д. 5096.

Обектът е включен под номер 20 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 15 000 лв.

За обекта е изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и актуализирана пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

 

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер както следва:

 

Обект

 

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв., без ДДС

Прогнозна цена, лв., без ДДС

ПИ с идентификатор 27499.501.1423 с площ 533 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 със ЗП 40 кв. м.

земя

сграда

земя

сграда

15 000

1815,20

769,30

5 550

4 000

Общо: 2 584,50

Общо: 9 550

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №85/27.02.2020 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно) със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден  УПИ VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м.

 

II. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. юни 2020 г. Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно) със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м., съгласно който пазарните цени са определени в размер, както следва:

 

Обект

Пазарна оценка, лв., без ДДС

ПИ с идентификатор 27499.501.1423 с площ 533 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 със ЗП 40 кв. м.

земя

сграда

5 550

4 000

Общо: 9 550

 

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно) със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м.

 

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена 9 550 (девет хиляди петстотин и петдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник).

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

  1. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

Евгения Андонова – ст. експерт ОС

Мария Цонева – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

IV. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220