РЕШЕНИЕ
№ 213
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_523/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 677 кв.м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Р-2780-1 от 22.05.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявлението е подадено от Райчо Оджаков, собственик на жилищната сграда, съгласно Договор от 23.04.1987 г. за отстъпено право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот I-390 в кв. 50 на с. Голямо Дряново, с площ 677 кв. м,  съгласно ПУП-ПР, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, при граници: север – улица; изток – УПИ II-384; юг - УПИ XXI-389 и запад -  улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3077/ 28.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №6666/20.08.2015 г., акт №67, том 22, н. д. №4481.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 1 787,30 лв., съгласно Удостоверение №7404052617 от 08.06.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Р-2780-1#2/26.06.2020 г. от оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  8 150,00 лв. без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3077 от 28.05.2015 г.

Райчо Оджаков

8 150,00

Отстъпено право на строеж

УПИ I-390 с площ 677 кв. м в кв. 50 на с. Голямо Дряново

 

2. Определя пазарна цена в размер на 8 150,00 (осем хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот I-390 (първи за триста и деветдесети) в кв. 50 (петдесети) по действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/ 1995 г. на кмет, при граници: север – улица; изток – УПИ II-384; юг - УПИ XXI-389 и запад -  улица.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Райчо Оджаков.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220