РЕШЕНИЕ
№ 214
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

 

Относно: ОС_524/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 468 кв.м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Ж-727-2#2 от 03.06.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на построената върху имота сграда, представляваща търговски обект.  Заявлението е подадено от Живко Славов, собственик на сградата, съгласно Нотариален акт №100, т. I, рег. №701, дело №93/2019 г., построена в Урегулиран поземлен имот ХIII-513 в кв. 31 на с. Бузовград, с площ 468 кв. м,  съгласно ПУП, одобрен със Заповед №1743/ 31.10.2018 г. на кмет, при граници: север, североизток и югоизток – улици; югозапад – УПИ VI-221 и запад  – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3843/05.05.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1961, вх. рег. №1961/ 07.05.2020 г., акт 125, т. 7, н. д. 1415.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

 

Данъчната оценка на  земята е 2 213,60 лв., съгласно Удостоверение №7404052201 от 05.05.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Ж-727-2#4 от 26.06.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  4 700,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/ 19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3843 от 05.05.2020 г.

Живко Славов

4 700,00

Търговска сграда

УПИ ХIII-513 с площ 468 кв. м в кв. 31 на с. Бузовград

 

2. Определя пазарна цена в размер на 4 700,00 (четири хиляди и седемстотин) лева без ДДС, за продажба на земя с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХIII-513 (тринадесети за петстотин и тринадесет) в кв. 31 (тридесет и първи) на с. Бузовград, съгласно ПУП, одобрен със Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмета на общината, при граници: север, североизток и югоизток – улици; югозапад – УПИ VI-221 и запад  – улица.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Живко Славов.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220