РЕШЕНИЕ
№ 215
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_525/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на общински  имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет - Казанлък са включени:

Под номер 40: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-756 (седми за седемстотин петдесет и шести) с обща площ 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-757; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅵ-755. За имота има съставен АЧОС №352/14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №9416/23.11.2006 г., акт 44, т. 10, н. д. 5533, п. 15920.

За имота са изготвени данъчна и актуализирана пазарна оценки в размер, съответно 2 858,40 лв. и 6 800 лв.

Под номер 41: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756. За имота има съставен АЧОС №353/14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №9417/23.11.2006 г., акт 45, т. 10, н. д. 5534, п. 15920.

За имота са изготвени данъчна и актуализирана пазарна оценки в размер, съответно 2 837,30 лв. и 6 750 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуализирана към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-756 (седми за седемстотин петдесет и шести) с обща площ 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-757; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅵ-755.

Начална тръжна цена: 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756.

Начална тръжна цена: 6 750 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 05/08/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220