РЕШЕНИЕ
№ 296
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_749/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, съгласно Приложение №1. С писмо вх. № ОС-753/20.11.2020 г., вносителят допълва проекта за решение, във връзка с част от становището на юриста на ОбС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Предложението за утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт е във връзка с изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък“ – Етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия.

Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху пътникопотока по вътрешноградските линии. Извършихме преброяване на пътникопотока в градските линии. Проучихме пътникопотока при придвижването до/от работните места, учебните заведения и по–големите обществени места.

В резултат на анализа и проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

  • голяма част от населението на общината използва за придвижване личните си автомобили;
  • значително е увеличен таксиметровият превоз;
  • по-голяма част от пътниците са пенсионери и ученици;
  • съществува необходимост от увеличаване на пътникопотока чрез подобряване на транспортната услуга в града.

Съгласно чл.6 от Закона за автомобилните превози „Обществен превоз на пътници се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България“. Такъв лиценз притежава Общинско търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД, с което Община Казанлък сключва договор за извършване на транспортна услуга за превози на пътници по вътрешноградските линии в гр. Казанлък. С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози пътници от/до определено място, а пътникът се задължава да заплати превозната цена – чл.35, ал.1 от ЗАП. Съгласно чл.36, ал.1 и чл.39 от ЗАП превозвачът е длъжен да издава или да осигури издаването на билети, карти или абонаментни карти.

В тази връзка предлагам следното:

1. Цена на билети на стойност  - 0.80 ст.

2.  Цената на абонаментната карта  се определя в съответствие на брой пътувания за месец

2.1.  Цена на абонаментни карти за граждани - 30.00 лв. –цена за всички линии, а за една линия - 25. 00 лв.

2.2. Цена на абонаментни карти за ученици и пенсионери – определят се съгласно Постановление №66 на Министерството на транспорта съответно с 30 % и 20 % от стойността на картата или се получава : :

-  Ученици – за 1 линия 16,00 лв. , за всички линии 20.00 лв.

- Пенсионери – за 1 линия 20.00 лв. , а всички линии -24.00 лв.,

2.3. За пенсионери -цена на карти с определен брой пътувания за месец:

- карта за 5 пътувания за месец – 2.00 лв.

-карта за 10 пътувания  за месец – 4,00 лв.

Редът, начина и необходимите документи за  издаване на билети, карти и абонаментни карти е определен с изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.),

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждавам цени за издаване и продажба на билети, карти и абонаментни карти за извършване на превоз на пътници по вътрешноградски линии в гр. Казанлък, от „Балканинвест“ ЕООД – съгласно Приложение № 1.

 

2. Цените по т. 1 влизат в сила от момента на възлагане на транспортната услуга на „Балканинвест“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220