РЕШЕНИЕ
№ 297
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_743/13.11.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България бяха наложени редица ограничения  на дейността на фирми и граждани.  Това доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги. В продължение на два месеца тези обекти не се използваха по предназначение и не са реализирали никакви приходи, респ. не са генерирали отпадъци.

С цел преодоляване на последиците от пандемията, Народното събрание предостави възможност на общинските съвети да  освободят от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

В изпълнение на Решение № 269/29.10.2020 г. на Общински съвет - Казанлък работната група проведе заседания и прие проект за решение, включващ определени критерии и  набор документи.

В хода на дебата вносителят на доклада прие направеното предложение от общинския съветник Роман Желев, а именно: „В декларацията приложена към проекта за решение да бъде добавен следния текст - "Информиран съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА , § 3 ал.1 и 2 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.), чл. 60 от АПК,

  

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци, за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от13.03.2020 г.- 13.05.2020 г., собствениците на недвижими имоти – юридически лица и еднолични търговци, които са преустановили извършването на дейности, посочени в Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

2. Одобрява образец на заявление за освобождаване от такса битови отпадъци.

3. Определя ред за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г.- 13.05.2020 г., както следва:

3.1. В срок до 15.12.2020 г. заинтересованите лица, подават в Община Казанлък заявление за освобождаване от такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване,  към което прилагат:

- съкратен отчет на фискална памет за периода 01.03.2020 г. – 30.05.2020 г.

- удостоверение за липса на задължения към Община Казанлък /прилага се служебно от общинска администрация/

- заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ извършваната дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване. В случай, че няма документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност се прилага декларация по образец.

3.2. Комисия в състав разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на заинтересованите лица, които отговарят на условията за освобождаване. Въз основа на списъка, изготвен от комисията, Кмета на Община Казанлък или упълномощено от него лице издава заповед. Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък извършва преизчисление на задълженията на одобрените за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

3.3. В случай на освобождаване от такса битови отпадъци и за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., средствата се прихващат от задълженията на лицето за 2021 г.

3.4. Няма да бъдат разглеждани заявления, подадени след 15.12.2020 г. , заявления извън утвърдения образец и заявления, към които не са приложени документи, удостоверяващи преустановяването на стопанска дейност от заявителя.

3.5. Освобождаването от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г.- 13.05.2020 г., не се прилага за лица, които са получили средства от общински или републикански бюджет за финансиране на дейността, както и тези които имат просрочени задължения към Община Казанлък към датата на подаване на заявлението.

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220