РЕШЕНИЕ
№ 298
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_742/13.11.2020 г. - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-765/25.11.2020 г., вносителя коригира правното основание на доклада.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт  е депозирано Заявление с вх. № ОС-683/16.10.2020 г. От „Нимекс“ ЕООД, ЕИК 123094839, представлявано от пълномощника Стела Кънчева, с което се предлага изменение на ПУП, относно  границата между УПИ VI - 4452 и УПИ V- 4450, кв. 428 (ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557).  Изменението на подробния устройствен план, се състои в отделяне на площ от 231 кв.м. от югоизточния  край на УПИ V- 4450, заедно с разположената там сграда с идентификатор  35167.502.4557.2  и приобщаването им  към УПИ VI- 4452, кв. 428  на основание на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ. „Нимекс” ЕООД е собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4556, по КККР, съответстващ на УПИ VI- 4452, в квартал 428 по ПУП ПР на гр. Казанлък, с обща площ 2 776 кв.м. Северозападно от УПИ VI – 4452 (ПИ 35167.502.4556), е разположен УПИ V- 4450 (ПИ 35167.502.4557), кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък  – собственост  на Община  Казанлък (публична общинска собственост), представляващ  Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4557 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, с обща площ от 18273 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За други видове спорт.  За имота е  съставен  и  АПОС № 718 от 10.07.2020 год. 

В УПИ V-4450 (35167.502.4557), кв. 428 се намира и Сграда с идентификатор 35167.502.4557.2, със застроена площ от 82 кв.м., брой етажи: един, предназначение: хангар, депо (гараж). По смисъла на ЗОС целият поземлен имот и сградите в него представляват   публична общинска собственост. Повече от  двадесет години, описаната по-горе сграда се отдава под наем и не изпълнява функции за задоволяване на обществени потребности или за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местна администрация. Сградата е престанала да има предназначението на публична общинска собственост.

За сградата между „НИМЕКС“ ЕООД (наемател)  и Община Казанлък (наемодател) и в момента има сключен Договор за наем № Д04-106/26.08.2019 г.

Сградата е разположена на недопустимо малко разстояние – по-малко от 1 (един) метър, до западната вътрешна граница на имота, собственост на „Нимекс“ ЕООД. Този факт  е в противоречие с чл. 35, ал. 2 от ЗУТ, където е посочено: „Разстоянието на нежилищните сгради до вътрешните граници на урегулиран поземлен имот при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м“. 

Описаното по-горе фактическо положение, създава сериозни пречки за нормалната експлоатация, както на сградата публична общинска собственост, така и на имота, собственост на „Нимекс“ ЕООД.  

Единственият начин, да се реши изложения проблем, е да се промени границата между двата съседни урегулирани поземлени имота, като за целта се измени  подробният устройствен план на основание чл. 134, ал. 2,т. 6 от ЗУТ.

Изменението, на подробния устройствен план, се състои в отделяне на площ от 231 кв.м. от югоизточния  край на УПИ V- 4450, заедно с разположената там сграда с идентификатор  35167.502.4557.2   и приобщаването им  към УПИ VI - 4452, кв. 428  на основание на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ.

Искането е допустимо, на основание чл.134, ал. 2 , т. 6 от ЗУТ,  при наличие на съгласие от всички собственици на имоти по чл.131, ал.1 и ал. 2, т.1 , във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

За целта Общински съвет Казанлък трябва да вземе решение, с което дава съгласие кмета на община Казанлък да разреши на „Нимекс“ ЕООД, да възложи за своя сметка изработването на проект за изменение на действащия план за регулация в горе посочения обхват. 

Поради факта, че с исканото изменение се засяга имот представляващ публична общинска собственост, който не изпълнява функции за задоволяване на обществени потребности или за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местна администрация, на основание чл. 6, ал. 1 и ал.3 от Закона за общинска собственост (ЗОС), Общински съвет Казанлък следва да приеме решение, с което да промени предназначението на част от имот с идентификатор 35167.502.4557 с площ от 231 кв.м. от югоизточния  край на УПИ V- 4450, заедно с разположената там сграда с идентификатор  35167.502.4557.2  от „публична общинска“ в „частна общинска“ собственост.

Съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 46, ал.1 от Наредба 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, кмета на общината сключва по пазарни цени предварителен и окончателен договор със заявителя.

Предварителният договор се сключва след решение на Общинския съвет.“        

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие :

1.1. Кметът на Община Казанлък да разреши на заявителя „Нимекс“ ЕООД , ЕИК 123094839, да възложи за своя сметка изработването на проект за ИПУП - ПР за промяна на имотна граница между УПИ VI - 4452 и УПИ V- 4450, кв. 428 (ПИ 35167.502.4556 и ПИ 35167.502.4557) по плана за регулация на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, съгласно Скицата -предложение, към настоящия доклад.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „Нимекс“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220