РЕШЕНИЕ
№ 299
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_728/09.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление от Боян Станев с вх. №94-Б-702-3/25.08.2020 г. за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот I-400, кв. 35, с площ 1 010 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №12/1987 г. Заявителят е собственик на дворно място с площ 900 кв. м, съгласно Нотариален акт №190, т. II, рег. №4472, дело №343/2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №8042, вх. рег. №8043 от 16.12.2019 г., акт №34, т. 29, дело №5986.

Община Казанлък е собственик на 110/1010 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост № 3876/08.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №5248, вх. рег. №5248/13.10.2020 г., акт 114, т. 19, н. дело 3949.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 463,10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404054382/05.10.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 1 100,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3876 от 08.10.2020 г.

Боян Станев

1 100,00

За ЖС

УПИ I-400 с площ 1 010 кв. м в кв. 35 на с. Хаджидимитрово

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-400 (първи за четиристотин) с обща площ 1 010 (хиляда и десет) кв. м в кв. 35 (тридесет и пети) по ПУП на с. Хаджидимитрово, община Казанлък, одобрен със Заповед №12/ 1987 г., при граници: изток – улица; юг - УПИ II-400; запад – УПИ XII-400 и северозапад – улица, чрез продажба на общинската част 110/1010 (сто и десет към хиляда и десет) идеални части от земята на съсобственика – Боян Станев за сумата от 1 100,00 (хиляда и сто) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Боян Станев, адрес: с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220