РЕШЕНИЕ
№ 300
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_737/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №1126/25.07.2019 г. Общински съвет-Казанлък одобрява постигнато предварително съгласие Община Казанлък да изкупи от Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова, Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 с площ 3080 кв. м, при граници: ПИ с идентификатор - 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: трета, попадащ в реализацията на обект: „Разширение на съществуващ гробищен парк Казанлък“ за сумата от 4 250,00 лева. Със същото свое Решение, Общински съвет-Казанлък е упълномощил кмета на Община Казанлък да сключи договор за покупко-продажбата на гореописания имот. Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на имота, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №6125, вх. рег. №6128/ 26.09.2019 г., №29, т. 22, н. дело 4502 е сключен. Съгласно чл. 5, ал. 1 от цитирания договор сумата за придобиване на поземления имот от общината се изпаща в 14-дневен срок от подписването му. Непосредствено след подписване на договора в Общинска администрация е представено удостоверение за наследници, според което права върху описания по-горе имот в качеството си на наследници имат и следните лица: Елена Койчева, Руска Колева, Красимира Станчева, Бончо Ботев, Красимир Канев и Иванка Иванова. Във връзка с новите обстоятелства плащане на дължимата сума за придобиване на имота не е извършено.

Всички съсобственици в имота са уведомени за предстоящата процедура по отчуждаване и за възможността да се запознаят с изготвената пазарна оценка.

На 27.07.2020 г. Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова и Стефан Петков препотвърждават съгласието си с вх. №68-6657-1'11(1)/19.06.2019 г., имотът, който наследяват да бъде изкупен от общината за сумата от 4 250,00 лева.  В Общинска администрация са постъпили съгласия и от останалите съсобственици - №94-Б-1924-1'1/ 12.10.2020 г. от Елена Койчева, Руска Колева, Красимира Станчева, Бончо Ботев, Красимир Канев и Иванка Иванова и съгласие с вх. №68-6657-1'49/13.10.2020 г. от Йорданка Джегарова. Цитираните по-горе лица са собственици на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 с площ 3 080 кв. м в м. „Търниченски ливади“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, съгласно Решение №01-Р/ 08.07.1998 г. за възстановяване правото на собственост с План за земеразделяне, издаден от ОбС „Земеделие“-Казанлък и Удостоверение за наследници №1302/28.07.2020 г.

Данъчната оценка на имота е 611,20 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404054391/05.10.2020 г., издадено от Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

Изготвена е Пазарна оценка с вх. №68-6657-2'50/16.10.2020 г. по Договор за възлагане №Д06-195/12.10.2020 г. от оценител на имоти на стойност е 4 280,00 лева.

Съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост „Имотите по ал. 1 не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 общината ги придобие в собственост чрез покупка, чрез замяна с равностоен общински имот или собствениците им учредят на общината ограничени вещни права.“

Имотът е предвиден за изграждане на обект, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, изпълнението на който е осуетен с представеното ново удостоверение за наследници. Безспорен е фактът, че Община Казанлък не би сключила Договор  №Д08-78/ 24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, ако е знаела, че имотът принадлежи и на други лица.

Предлагам в настоящия случай, договорът да бъде развален по взаимно съгласие на страните и да се сключи нов с всички съсобственици.

С цел избягване на бъдещ спор между наследниците в имота и понасяне от Община Казанлък на допълнителни разходи от едно бъдещо съдебно дело, предлагам на Общински съвет-Казанлък следния проект за решение.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 от ЗОС и чл. 365 от ЗЗД Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за доброволно разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест седем точка четири едно точка едно седем) с площ 3080 (три хиляди и осемдесет) кв. м, при граници - ПИ с идентификатор: 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: трета за сумата от 4 250,00 (четири хиляди двеста и петдесет) лева.

2. Одобрява текст за Спогодба между Община Казанлък и Йорданка Миткова, Тошка Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова.

3. Оправомощава кмета на община Казанлък, да подпише Спогодба за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор  за покупко-продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест седем точка четири едно точка едно седем) с площ 3080 (три хиляди и осемдесет) кв. м, при граници - ПИ с идентификатор: 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: трета за сумата от 4 280,00 (четири хиляди двеста и осемдесет) лева, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220