РЕШЕНИЕ
№ 301
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_717/30.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м., представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Б-307-3/09.09.2020 г. от Бонка Кръстева за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-173 с обща площ 1740 кв. м в кв. 1 в село Ясеново, по ПУП, одобрен със Заповед №1024/1993 г. Община Казанлък притежава в имота реална част с площ 210 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3875/07.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх.№5164, вх.№ 5164/09.10.2020 г, акт №48, т.19, н. д. 3882,  а заявителката е собственик на земя с площ 1530 кв. м, съгласно н. а. №18, т. II, д. 529/1988 г. и Удостоверение за наследници №1538/2020 г. За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 482,30 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404054379/05.10.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 1 003,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. . 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3875/2020г

Бонка

Кръстева

1 003,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 210 кв. м от УПИ III-173 в кв. 1 в село Ясеново.

 

2. Определя пазарна цена от 1 003,00 (хиляда и три) лева без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 210 (двеста и десет) кв. м, при граници: север, изток, юг- имот 173, запад – улица, представляваща реална част от урегулиран поземлен имот III-173 (трети за едно седем три) в кв. 1 (първи) в село Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1024/1993 година, с обща площ 1740 (хиляда седемстотин и четиридесет) кв. м, при граници:  североизток и запад – улици, изток – УПИ I-173, юг- УПИ II-174.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Бонка Кръстева, ЕГНхххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Бонка Кръстева.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Бонка Кръстева от гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220