РЕШЕНИЕ
№ 302
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15

Относно: ОС_744/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС"Земеделие" гр.Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Андрей Атанасов, починал на 30.01.2020 г., видно от Удостоверение за наследници №44/09.09.2020 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр.Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1332 (хиляда триста тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ землище на с.Овощник, EKАTTE: 53179. Наследниците на Андрей Атанасов са подали Заявление с Вх.№ 194-А-2383-1#2/23.09.2020 г., като собственици на имот с площ от 1320 (хиляда триста и двадесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 163, т. I, рег. № 1359, д.№ 217/1998 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3866 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ /Каракос/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 3867, от изток – ПИ № 3980, от запад – полски път, от юг – ПИ № 3862. Поземлен имот с планоснимачен № 3866 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 243866, местност „Каракос“, с площ от 1332 (хиляда триста тридесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр.Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица № 15-693192/31.07.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 243866, с площ от 1332 (хиляда триста тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.866 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.267, № 53179.243.862, № 53179.243.983, № 53179.243.980 и № 53179.243.867.

2. Радка Павлова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр.Казанлък, EKАTTE:35167. Радка Павлова е подала Заявление с вх. № 194-С-2884-1/16.06.2020 г., като собственик на имот с площ от 270 (двеста и седемдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 31, т. III,  д.№ 1065/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 352 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила-Субашко“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 353, от изток – полски път, от запад – ПИ № 350, от юг – ПИ № 351. Поземлен имот с планоснимачен № 352 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 230.352, местност „Старите лозя“, с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора.

Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-522184/19.06.2020 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 230.352, с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.352 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.350, № 35167.230.351, № 35167.230.43 и № 35167.230.353.

 

3. Михаил Михайлов, починал на 11.02.2006 г., видно от Удостоверение за наследници № 2087/10.11.2020 г., няма заявявани, признати или отказани имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващи съответно земеделска земя – лозе с площ от 97 (деветдесет и седем) кв.м. и лозе с площ от 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м, находящи се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Михаил Михайлов са подали Заявление с вх. № 194-Б-880-1/02.10.2020 г., като собственици на имот с площ от 100 (сто) кв.м. и на имот с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м, съгласно Нот. акт № 3, т.IV, д.№ 1748/1994 г., представляващи съответно Поземлен имот с планоснимачен № 341 и № 335 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Татарска могила“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък. Поземлен имот с планоснимачен № 341 при граници: от север – полски път, от изток - ПИ № 342, от запад – полски път, от юг - ПИ № 340 и Поземлен имот с планоснимачен № 335 при граници: от север – ПИ № 334, от изток - ПИ № 340, от запад – ПИ № 333, от юг - ПИ № 335 по Кадастралния план на ползвателите са идентични, съответно с Поземелен имот № 230.341 и № 230.335, местност „Старите лозя“, с площи съответно от 97 (деветдесет и седем) кв. метра и 732 (седемстотин тридесет и два) кв.метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, Скица № 15-970738/19.10.2020 г. и Скица № 15-970739/19.10.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 230.341 с площ от 97(деветдесет и седем) кв. метра и  ПИ № 230.335 с площ от 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м, находящи се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, да бъдат отразени, съответно като Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.341 и № 35167.230.335 по КККР на гр. Казанлък. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.341 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.340, № 35167.230.342 и №35167.230.134. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.335 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.336, № 35167.230.340, № 35167.230.134, № 35167.230.334 и № 35167.230.333.

След направената в ОС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.866 по КККР на с. Овощник, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен № 3866, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1332 (хиляда триста тридесет и два)  кв. м, в собственост на наследниците на Андрей Атанасов по силата на Нот. акт № 163, т. I, рег. № 1359, д.№ 217/1998 г.

2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.352 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 352 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 279 (двеста седемдесет и девет)  кв. м, в собственост на Радка Павлова по силата на Нот. акт № 31, т.III, д.№ 1065/1995 г.

3.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.341 и № 35167.230.335 по КККР на гр.Казанлък, идентични съответно с Поземлен имот с планоснимачен № 341 и № 335 по Кадастралния план на ползвателите, целите с площ, съответно от 97 (деветдесет и седем) кв. метра и 732 (седемстотин тридесет и два) кв. м, в собственост на наследниците на Михаил Михайлов по силата на Нот. акт № 3, т.IV, д. № 1748/1994 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и наследниците.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220