РЕШЕНИЕ
№ 303
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_694/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка, местност "Хайдушка вада", землището на гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-538-1/25.09.2020 г. от Ахмед Джуков,  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на територията на землище Крън, местност „Хайдушка вада“, в ПИ с идентификатор 40292.11.11, с НТП „нива“ при граници и съседи ПИ с идентификатори: 40292.7.8 - „селско стопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост; 40292.11.12 - „нива“ - частна собственост, 40292.11.47 – за “друг вид земеделска земя“ и 40292.11.10 - „нива“ - частна собственост.

Инвестиционния интерес на възложителите е да  изгради, вилна сграда за собствени нужди, което намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов2 (рекреационна зона за вилен отдих –разновидност 2) - до 15% плътност на застрояване, 0.3 коефициент на интензивност, 80% минимално озеленяване и 3.5 м височина). Предложените градоустройствени показатели за застрояване съвпадат с максимално допустимите. До  поземленият имот  е възможно да се осигури транспортен достъп през Поземлен имот с идентификатор 40292.7.8 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път“.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора - Решение №СЗ-13-ОС/2020 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 във вр. с ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за  Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 0.700 дка, местност „Хайдушка вада“ в землище град Крън.

 

2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ахмед Джуков  - гр. Крън.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220