РЕШЕНИЕ
№ 304
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15
(Оспорено със Заповед № АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, 
повторно прието с Решение № 323/21.12.2020 г.)


Относно: ОС_745/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение представлява  Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г., на ИД на АГКК, който е със земеделско предназначение, към този момент и с НТП-пасище.  Той  е разположен източно  от  с. Розово  по пътя за с. Кънчево и граничи с път IV клас.  Имота попада в  смесена многофункционална зона /СМФ/ съгласно  ОУП на община Казанлък, респективно инвестиционното намерение съответства на предвижданията на одобрения план.

Обект на проектиране е бъдещ Спортен комплекс включващ изграждане на футболно игрище с естествено тревно покритие, съблекалня, баня, тоалетна и други спомагателни помещения, които не могат да се конкретизират преди същинското проектиране за обекта. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, който съгласно Акт № 647/15.03.2019 г., е публична общинска собственост.  

Разработени са техническо задание и предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване, надлежно представени като приложения към настоящия Доклад.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, за което е предоставено Решение с № СЗ-71-ПР/2020 от 04.09.2020 г., според което за реализиране на инвестиционното предложение, не е необходимо да се извършва ОВОС и няма вероятност то да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Според чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за промяна на предназначението, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г., на ИД на АГКК.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК от вид територия „Земеделска“ с НТП пасище, във вид територия Урбанизирана и НТП „За спортен комплекс“, с цел успешно реализиране на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината.

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220