РЕШЕНИЕ
№ 305
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_748/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение №272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Производството пред Община Казанлък е образувано на основание внесени Заявления №194-С-4343-1#7 от 14.05.2020 г. и №194-С-4343-1#9/31.07.2020 г. от Сребрин Петров с пълномощник инж. Мария Пашалова с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план с цел промяна предназначението на част от полски път, публична собственост за пътна връзка за ПИ с идентификатор 80532.16.8 в землище с. Черганово, община Казанлък.

Поради това, че в Заявление с №194-С-4343-1#9/31.07.2020 г. е коригирана площта, върху която ще се осъществи „Трасе на пътна връзка“ от 38 кв. м. на 67.41 кв. м. от ПИ 80532.16.320 – полски път, което е волята на адресата е допусната техническа грешка в Доклад №ОС – 642/17.09.2020г. и не е нанесена корекцията.

Поправка на административния акт е изрично предвидена законова възможност, очертана в чл. 62 на АПК и преследваща единствено целта, чрез поправка да се отстрани очевидна фактическа грешка, допусната при съставянето на акта, която обаче е от значение за правилното му тълкуване и прилагане, а в случая – е и от съществено значение за възложителя и за осъществяване на неговите инвестиционни намерения.

Съгласно ал. 2 от чл. 62 грешката може да бъде отстранена и след влизане в сила на акта.

Още повече, че по същината си, отстраняването на тази очевидна фактическа грешка в решението не влече след себе си промяна във волята на органа, не засяга чужди права и/или интереси или друг съществен реквизит. Водена от горните съображения намирам, че следва да се приеме решение за поправка на Решение №272 от 29.10.2020 г., взето с Протокол №14 на Общински съвет Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК,

 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текста от Решение №272 от 29.10.2020 г., взето с Протокол №14 на Общински съвет Казанлък след взимането му в сила, като в диспозитива на решението текстът „38 кв. м.“  се заменя с текста „67.41 кв. м.“. Така крайният текст на решението, след отстраняването на грешката придобива следният вид:

 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на участък с приблизителна площ 67.41 кв. м. от ПИ 80532.16.320 – полски път, публична общинска собственост за изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп от общински път  IV клас /Казанлък – Черганово/ до ПИ с идентификатор 80532.16.8 – нива от 6.0 дка, собственост на Сребрин Петров , всички в землището на с. Черганово, община Казанлък, съгласно Кадастралната карта и регистрите към нея за с. Черганово.

2. Предварително съгласие важи за срок от 2 (две) години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Сребрин Петров – гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220