РЕШЕНИЕ
№ 306
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_757/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална закрила".

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на г-жа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика е утвърдена целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г. по реда на чл. 27, ал. 1 , т. 2 от Закона за социалното подпомагане. ФСЗ обяви процедура за кандидатстване с проектни предложения от общини за реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии. Целта е да се подобри качеството на живот, да се осигури помощ и подкрепа на потребители от допустимите  по процедурата групи:

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

- скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

- лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Дейностите по предоставяне на топъл обяд ще се извършват на територията на общината и прилежащите й места в периода 04.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Размерът на финансирането на единица топъл обяд за едно лице за един ден е 3.20 лв. (три лева и двадесет стотинки), което включва:

- храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт – 2.70 лв.;

- други разходи: транспортни, режийни, консумативи – 0.50 лв.

В изпълнение условията за кандидатстване по целевата програма, за реализиране дейностите по осигуряването на топъл обяд е необходимо общините да представят Решение на Общински съвет за разкриване на обществената трапезария като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е 10.12.2020 г. – 17:00 ч.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“ за осигуряване на топъл обяд на 80 нуждаещи се лица, живеещи на територията на общината.

2. Разкрива услугата „Обществена трапезария“ като местна дейност за целите на кандидатстване и в изпълнение на условията по настоящата процедура.

 

3. За срока на предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ да се ползват капацитета и материалната база на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък .

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220