РЕШЕНИЕ
№ 307
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 15


Относно: ОС_758/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - Председател на на Комисията по номиниране на кандидатите за управители на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно възлагане управлението на "Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул."Искра" № 2.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 266 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 29.10.2020 г. е открита конкурсна процедура за възлагане управлението на „Казанлъшка Искра“ ЕООД и е определена Комисия за номиниране на кандидатите за управители на Казанлъшка Искра“ ЕООД.

Комисията по номиниране проведе конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Конкурса бе проведен и в изпълнени на чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, като бяха спазени определените с решението на Общински съвет - Казанлък критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение.

Документи за участие в конкурса са подадени от Симеон Асенов Стоилков с вх. № 94-С-7379-1/12.11.2020 г. в 10,21 часа.

Комисията по номиниране започна работа на 12.11.2020 г. в 17,00 часа и приключи в 11,45 часа на 18.11.2020 г.

За проведените четири заседания на Комисията по номиниране бе изготвен протокол и 10 броя Приложения, неразделна част от него. Изпратени бяха и 2 бр. покани до Симеон Стоилков за допускане за участие в писмената част и устната част/интервю от конкурсната процедура. От тях е видно, че са спазени етапите по провеждането на конкурсната процедура, съгласно чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

От извършените оценки от членовете на Комисията по номиниране е видно, че кандидата Симеон Стоилков е получил:

  1. От проведената писмена част от конкурсната процедура 5,20, при минимално определената 3,50.
  2. От проведената устна част/интервю – 3,75, при минимално определената 3,50.
  3. От средноаритметичната от двата етапа – 4,48.

Във връзка с получените резултати Комисията по номиниране класира и номинира Симеон Стоилков за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 48, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протокол от Комисията по номинация, определена с Решение №266/29.10.2020 г. на Общински съвет-Казанлък за провеждане на конкурса,

Р Е Ш И:

1. Избира за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Искра” №2 – Симеон Стоилков за срок от 3 (три) години.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр.Казанлък, считано от 21.12.2020 г. след:

2.1. Представяне на декларация от Симеон Стоилков, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 – т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия;

2.2. Внесена парична гаранция, определена с Решение № 266/29.10.2020 г. на Общински съвет – Казанлък.

3. Упълномощава Симеон Стоилков да отрази новите обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Симеон Стоилков - управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. НИКОЛОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220