РЕШЕНИЕ
№ 308
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_791/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. С писмо вх. № ОС-800/17.12.2020 г., вносителят отговаря на становищата на част от Постоянните комисии.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 18, ал. 1 от Наредба 26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко от населените места, въз основа на одобрена от Общински съвет - Казанлък план – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  през 2021 г. са необходими средства в размер на 6 599 382 лв.

Планираните разходи в размер на 6 599 382 лв., разпределени както следва:

I. Компонент - Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 3 288 510 лв., както следва:

1.1. Закупуване на транспортни средства, съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника – 774 400 лева:

Закупуването на контейнери тип „Бобър“ се налага от факта, че има много амортизирани съдове в града и по селата, които подлежат на бракуване. На тяхно място трябва да бъдат поставени нови, като тенденцията е максимално да се намали броя на малките кофи, тъй като тяхното обслужване е по-трудоемко и по-скъпо. Малки кофи са предвидени само за нуждите на гр. Казанлък – те се ползват от гражданите живущи на малки тесни улици, където не могат да влизат големите сметосъбирачни коли.

Техниката с която разполага ОП“КД и ПИС“ е стара и неефективна, с която не е възможно да се изпълняват качествено дейностите, за които отговаря общинското предприятието. За да бъде работата на предприятието ефективна и ефикасна трябва да има и достатъчно нова и икономична техника.

Все повече граждани ползват услугите на предприятието за изхвърляне на строителни отпадъци. Съдовете, с които разполагат са недостатъчни и през активния сезон на ремонтите се налага гражданите да изчакват по няколко дни докато се освободи контейнер за строителни отпадъци. За задоволяване нуждите на гражданите трябва да има достатъчно такива контейнери.

Закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци – 134 600 лева, в т.ч:

 • еднофамилни кофи, 300 бр. – 14 100 лева;
 • контейнер тип „Бобър”, 300 бр. – 100 500 лева;
 • Контейнер тип лодка 6 куб.м.-5 броя – 10 000 лева;
 • Контейнер тип лодка 3 куб.м.-10 броя – 10 000 лева;

Закупуване на транспортни средства – 622 000 лева:

 • Сметосъбирачи 2 бр. – 380 000 лева;
 • Контейнеровоз- 1 бр. -  166 000 лева;
 • Товарен автомобил - самосвал до 18 тона – 74 000 лева;
 • Лекотоварен автомобил – 2 000 лева;
 • Прикачен инвентар – 17 800 лева;
 • Платформа - 6 500 лева;
 • Вилици - 2 700 лева;
 • Хидравлична преса - 2 000 лева;
 • Бутален компресор - 3 600 лева;
 • Гайковерт голям - 1 500 лева;
 • Цистерна 4куб, второ употреба - 1 500 лева;

1.2. За осигуряване дейността Събиране и транспортиране на битови отпадъци” за 2021 година са планирани – 2 514 110 лева, в т.ч:

 • Фонд работна заплата – 1 764 110 лева
 • Издръжка – 750 000 лева

 

II. Компонент - Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации: - за дейността по са необходими 2 770 372 лева.

 1. Дейност „Площадка за строителни отпадъци” - за осигуряване на дейността се планират 69 400, в т.ч.
 • Фонд работна заплата  – 39 400  лева
 • Издръжка – 30 000 лева;
  1. Отчисления за инертни отпадъци 600 т. по 82 лева – 49 200 лева;
  2. Обезпечения  по чл.60 от ЗУО –14 500 т по  1,44 лв -  20 880 лева;
  3. Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 14 500 т по 82 лв   – 1 189 000 лева;
  4. Отчисления към оператор 14 500 т по 32,16 лв – 466 320 лева
  5. Плащане към сепарираща инсталация 13 500 т по 69,60лв – 939 600 лева
  6. Експлоатация и стопанисване на площадка за компостиране 2 000 тона годишно – 35 972 лева

 

III. Компонент - „Почистване на улични платна”

За осигуряване на дейността „Почистване на улични платна“през 2021 година се планират 540 500 лева, в т.ч.:

-           Фонд работна заплата – 480 500 лева;

-           Издръжка – 60 000 лева.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:

Община Казанлък за 2021 година не предвижда увеличаване на такса битови отпадъци като размера на таксата е определен с Решение №9 от 19.12.2019 година.

- Очаквани приходи от ФЛ и ЮЛ – 5 000 000:

- Очаквани други приходи – 1 599 382, в т.ч.:

 • Очаквани приходи от РИОСВ, съгласно чл.24 от  НАРЕДБА № 7 от 19.12.2019 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
 • Приходи от инертни отпадъци;
 • Преходен остатък.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона на местни данъци и такси и чл.18, ал.1 от Наредба 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Приема план-сметка на разходите за дейността по осигуряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, тяхното извозване, проучване,  проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  през 2021 г., в размер на 6 599 382 лева, съгласно Приложение №1.

 

2. Запазва размер на такса битови отпадъци за 2021 г., съгласно по Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и Решение № 9 от 19.12.2019 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220