РЕШЕНИЕ
№ 309
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_793/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект на договор за обществен превоз на пътници между Община Казанлък и Общинско търговско дружество "Балканинвест" ЕООД и одобряване Проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. електрически транспортни средства от Община Казанлък на "Балканинвест" ЕООД.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.6 от Закона за автомобилните превози „Обществен превоз на пътници се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България“. Такъв лиценз притежава Общинско търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД, с което Община Казанлък трябва да сключи договор за извършване на транспортна услуга за превози на пътници по вътрешноградските линии в гр. Казанлък.

С Решение № 777/28.05.2018 г. на Общински съвет – Казанлък  е направена промяна в предмета на дейността на „Балканинвест“ ЕООД, като е допълнено и „обществен превоз на пътници на територията на Република България“.

През 2016-2017 г. е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за изпълнение на задължението за извършване на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна  транспортни схеми, квота на община Казанлък, съгласно утвърдените маршрутни разписания. Договорът е сключен с превозвача „Кумакс Инвест“ ЕООД, като още при обявяването на обществената поръчка, респ. при подписването на договора от страните договорена клауза с предвидена възможност за поетапното му частично прекратяване, като от предмета на възлагане отпаднат част или всички вътрешноградски линии от транспортната схема на община Казанлък. Прекратяването се извършва с 6 /шест/ месечно предизвестие, като в срока на предизвестието изпълнителят е длъжен да продължи изпълнението на тази част от услугата по обществен превоз при условията на договора.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Общината РД-02-37-33/23.03.2018 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на която е сключен Договор № Д07-15/12.06.2020 между Община Казанлък и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД за доставка на 7 броя електрически автобуси и 4 броя двойни зарядни станции. Към настоящият момент тези транспортни средства са доставени на Общината, а зарядните станции са монтирани в ПИ с идентификатор 35167.501.9465 по Кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, като е изградена площадка и стоманен навес с площ 384 кв.м. за осигуряване общото им съхранение, експлоатация и домуване.

На действащия превозвач „Кумакс Инвест“ ЕООД през месец август е връчено предизвестие за частично прекратяване на посочения договор за обществен превоз на пътници по отношение всички вътрешноградски автобусни линии №1, №10, №11, №12, №13 и №13ф.

Общински съвет прие и предходно Решение № 296/26.11.2020 г., относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, както и Решение № 268/29.10.2020г. с което бяха утвърдени изменения на утвърдено с Решение №821 на Общински съвет, Протокол № 41, маршрутно разписание на градска Автобусна линия № 1, съгласно Приложение №1 към решението и промяна в общинската транспортна схема с утвърждаване на маршрутни разписания на градска Автобусна линия № 8 за делнични и почивни дни, съгласно Приложения № 2 и № 3 към решението.

Всички извървяни стъпки по-горе са и във връзка с предстоящо изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък“ – Етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и имат за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия, както и повишаване качеството на живот в града, в т.ч. и на околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на градския обществен транспорт, опазване на околната среда чрез внедряване на екологичен транспорт.

За изпълнение на тази цел и с оглед предстоящата субституция на превозвача по вътрешноградските линии, поставям за разглеждане и обсъждане от Общински съвет-Казанлък проект на договор, по силата на който Общината да възложи при условията посочени в него на Общинско търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД да предоставя Обществен превоз на пътници в границите на Икономическата рамка, която се одобрява ежегодно от Общината и в рамките на одобрената общинска транспортна схема. Възлагането на тази част от обществения пътнически превоз на „Балканинвест“ ЕООД е по реда на т.нар. „ин хаус“ възлагане по см. на чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП без процедура за възлагане, доколкото са изпълнени едновременно всички хипотези на този текст.

Тъй като транспортните средства са придобити чрез посочената по-горе обществена поръчка от Община Казанлък /бенефициент по проекта на ОПРР 2014-2020/, предлагам за обсъждане и договор, въз основа на който тези транспортни средства да бъдат отдадени под наем на „Балканинвест“ ЕООД/приложение/. В предмета на договора за наем са включени и стоманения навес с площадката, на която са монтирани зарядните станции, като вещи, които са взаимно и функционално свързани, и чрез които ще се постигне осигуряване общото съхранение и експлоатация и домуване на електроавтобусите, с оглед изпълнението задълженията на превозвача по договора за обществен превоз на пътници.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, вр. с чл. 19, ал. 4 от Закона за автомобилните превози, вр. с чл. 11 от ЗОС и чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява проект на договор за Обществен превоз на пътници между Община Казанлък и Общинско търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД в границите на прогнозната икономическа рамка за 2021г. и в рамките на одобрената общинска транспортна схема в съответствие с приложенията към това решение.

 

  1. Упълномощава кмета на община Казанлък да подпише договора по т.1 от името на Община Казанлък.

 

  1. Одобрява проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. транспортни средства - Електрически автобуси и прилежащи вещи от Община Казанлък на Общинско  търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД.

 

  1. Упълномощава кмета на община Казанлък да подпише договора по т.3 от името на Община Казанлък в съответствие с приложенията към това решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Карагитлиев-управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220