РЕШЕНИЕ
№ 310
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_787/11.12.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Мотиви: Председателят на Общински съвет Николай Златанов докладва пред общинските съветници: „С Решение № 165/28.05.2020 г. на Общински съвет Казанлък, беше приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С изменение в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, обнародвано в ДВ, бр.70/2020 год., в сила от 07.08.2020 год., беше създаден нов чл.28а.

В цитирания законов член за първи път се създават разпоредби, регламентиращи провеждането на заседания на Постоянните комисии и заседанията на Общинските съвети, в условията на „обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея“. Определя се редът за провеждане на неприсъствени заседания от разстояние, чрез видео-конферентна връзка- когато е технически възможно, или когато това не е възможно – чрез неприсъствено гласуване по друг начин.

Съгласно чл.28а, ал.6 от ЗМСМА, условията и редът за свикване и провеждане на такъв вид заседания се определят от общинския съвет, в правилника за работата му.

В действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бяха създадени чл.30, ал.3- предвиждащ неприсъствени заседания на Постоянните комисии и чл.39, ал.4 – регламентиращ неприсъствените заседания на Общински съвет. Съгласно последната разпоредба „При необходимост, в това число форс-мажорни обстоятелства или усложнена епидемична обстановка, Общинския съвет може да провежда неприсъствени заседания, чрез видео-конферентна връзка“. Очевидно е, че новата разпоредба на чл.28а от ЗМСМА предоставя възможност на общинските съвети, да създадат подробна регламентация за провеждане на отделните видове неприсъствени заседания, от която възможност, следва да се възползваме. За целта предлагам създаване на нови чл.32а за работата на ПК и чл.39а за работата на ОбС. Във връзка с разпоредбите за неприсъствените заседания, следва да се вмени задължение на специалистите „Организационно обслужване на Общински съвет“, да следят за правилното протичане на тези заседания, чрез създаване на нова т.6 към чл.89 от Правилника.

Освен това, в процеса на работа с Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация забелязахме някои пропуски и неточности, които предлагам да бъдат отстранени.

На първо място, в чл. 39 следва да се предвиди, че общинския съвет не заседава през м. Август, което е трайна практика от последните 15 години и което създава предвидимост за летните отпуски, както на съветниците, така и на цялата общинска администрация. Предлагам тази възможност да се уреди, чрез изменение на чл.39, ал.4, в който досегашната хипотеза за провеждане на неприсъствено заседание да се изнесе и доразвие в нов чл.39а, а ал.4 да регламентира непровеждане на заседание през м. Август.

На второ място, следва да се отмени чл.48, ал.5, т.2, т.к. представлява техническа грешка. Визираното основание за отстраняване на общински съветник от заседание, не кореспондира, нито с предхождащите разпоредби на чл.48, нито на цитирания чл.43, ал.1 от Правилника.

Предложените промени целят, синхронизиране на Правилника с новите разпоредби на ЗМСМА, а прилагането им не е свързано с изразходване на финансови средства. Промените не засягат правни норми на законодателството на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Правилника на ОбС е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Казанлък на 26.11.2020 г., като в 14 дневния срок не са постъпили предложения и становища. Внасянето в съкратен срок се обуславя от новоприетата нормата на чл. 28а от ЗМСМА, която е в пряка връзка с влошената епидемична обстановка в страната.“

 

В хода на дебата вносителят прие направените предложения от Постоянните комисии в ОбС, а именно:

-  Изменя  чл. 48, ал. 5, т. 2  и същият придобива следният текст: "системно (повече от три пъти в едно заседание) наруши  чл. 48, ал. 1 от този правилник, за което му е наложена дисциплинарна мярка.

- В чл. 32а, , ал. 3, т. 2 след думата obs@kazanlak.bg  да се добави  „и електронния адрес на Председателя на Постоянната комисия“.

- В чл. 39а, ал. 1 след думите "свиква заседание" да се добави "на Общински съвет".

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

  

Р Е Ш И:

1.  Приема изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§1. Отменя чл.30, ал.3.

§2. Създава нов чл.32а със следния текст:

(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на

общинския съвет или председателя на съответната комисия свиква заседания на постоянните комисии от разстояние, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет или председателя на комисията може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се  приемат решения чрез неприсъствено гласуване по реда на ал.3, т.2, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, ще се използват  данните им, съдържащи се в попълнената от тях анкетна карта, при встъпване в длъжност, с посочен служебен имейл за връзка.

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция,  на служебния имейл на съветниците се изпращат данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез  идентифициране на съветниците, чрез звук, видео и регистриране в електронната система „За безхартиено заседание на общинския съвет“. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет, по искане на председателите на комисии осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общински съвет или на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл  електронно писмо на електронния адрес на Казанлъшки общински съвет obs@kazanlak.bg  и електронния адрес на Председателя на Постоянната комисия, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Председателя на постоянната комисия съставя протокол за проведеното заседание и обобщава становището на комисията. Протокола със становището се изпраща на с електронно писмо на електронния адрес на Казанлъшки общински съвет obs@kazanlak.bg  и се удостоверява с подписа на служител от Звеното по чл.29а от ЗМСМА.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общински съвет.

 

§3. Изменя и допълва чл. 39, ал. 4, който придобива следния текст:

Общинския съвет не провежда редовно заседание по реда на ал.1 през месец Август.

 

§4. Създава нов чл.39а със следния текст:

(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква на заседание Общински съвет от разстояние, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се  приемат решения, чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, ще се използват  данните им, съдържащи се в попълнената от тях анкетна карта, при встъпване в длъжност, с посочен служебен имейл за връзка.

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл на съветниците ще се изпращат данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез  идентифициране на съветниците, чрез звук, видео и регистриране в електронната система „За безхартиено заседание на общинския съвет“. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общински съвет или общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл електронно писмо на електронния адрес на Казанлъшки общински съвет obs@kazanlak.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения. Съставения протокол се удостоверява с подписите на председателя на ОбС и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на интернет страницата на общински съвет.

§5. Изменя  чл. 48, ал. 5, т. 2  и същият придобива следният текст:  "системно (повече от три пъти в едно заседание) наруши  чл. 48, ал. 1 от този правилник, за което му е наложена дисциплинарна мярка.

 

§6. Допълва чл. 89 с нова т. 6, със следния текст:

6. Обработват постъпилите по електронен път писма и становища, при провеждане на неприсъствени заседания, като следят за правилното отразяване на извършеното от съветниците гласуване и при нужда удостоверяват верността на приетите становища или решения.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Общински съвет Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220