РЕШЕНИЕ
№ 311
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_771/01.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договор между  АВиК и "ВиК" ЕООД, Стара Загора.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-АП-02-3Д-6/10.07.2018г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед № З-9/02.01.2019 г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018г. до месец 10.2019г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

С приемо-предавателен протокол от: 20.12.2019г.

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018г. до месец 10.2019г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповед №1808/02.11.2020 г. на Кмета на община Казанлък е назначена комисия от представители на: община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018г. до месец 10.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции за периода от месец 11.2018г. до месец 10.2019г. на обща стойност 384 278,28 лв. без ДДС. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т. 3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-АП-02-3Д-6/10.07.2018г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Заповед № З-9/02.01.2019г. на Управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД-Стара Загора,

  

Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Заповед №1808/02.11.2020 г. на Кмета на община Казанлък.

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220