РЕШЕНИЕ
№ 312
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_780/08.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Държавен вестник брой 60 от 07.07.2020 г. е обнародвано изменение на  Закона за автомобилните превози (ЗАП) в частта да се делегират от 01.01.2021 г. следните права на кметовете на общини или опрамощените от тях длъжностни лица:

- да имат достъп до публичен единен таксиметров регистър;

- да извършват регистрация и да издават удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници;

- да  вписват, отписват и правят промени в данните на издадените удостоверения.

 Компетентността и задълженията на кметовете на общините са съгласно:

- Чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който в новата си редакция постановява, че „удостоверения за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, се издават от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управление на търговеца…“.

- Чл. 12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози гласи – „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до публичен единен таксиметров регистър на кметовете на общини или на оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения“.

До 31.12.2020 г. удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като се заплаща такса за услугата, съгласно действащата в момента Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. След тази дата съгласно новата редакция на чл.12. ал.2 ЗАП дейността се поема от кметовете на общини.

Съгласно чл.12, ал.14 (нова, в сила от 01.01.2021) от ЗАП се конкретизира задължението за определяне на таксата с Решение на общински съвет в сила от 01.01.2021 г.  – „С наредба на общински съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени“. Във връзка с това изменение на ЗАП, в действащата Наредба №26 на ОбС-Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък ще следва да се предвиди конкретна такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени, посочени по-горе.

Размерът на таксите предлагам да е същия, като този в посочената тарифа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  - 100 лв. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 10 лв. за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец; 100.00 лв. за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и 10.00 лв. за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към чл. 44, ал. 1 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Под съществуващата точка 32 се въвеждат четири нови реда, с текст както следва:

 

  • т. 32.1. – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100.00 лв.
  • т. 32.2. – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец– 10.00 лв.
  • т. 32.3. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.
  • т. 32.4. – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.

 

Изменението на наредбата, по арг. от чл.12, ал.14 от ЗАП следва да влезе сила считано от 01.01.2021 г.

Проектът за допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Общината със срок за подаване на предложения и становища до 06.12.2020 г. като в този срок не са постъпили такива.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове,

 

Р Е Ш И:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №26 на ОбС-Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък както следва:

 

§1. В текста на таблицата с услуги и цените за тях към чл.44, ал.1 след  съществуващата точка 32 се допълват четири нови реда, с текст и стойности както следва:

- т. 32.1. – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

- т. 32.2. – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец – 10.00 лв.

- т. 32.3. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.

- т. 32.4. – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.

§2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220