РЕШЕНИЕ
№ 314
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16

 

Относно: ОС_773/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2021 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.111 от Закона за горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина от Общинския горски фонд Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план. Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му. Годишния план, както и обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с Горскостопански план 2012 - 2021 г., утвърден от РУГ Стара Загора. Принципите, по които е разработен Годишния план за  ползване на дървесина  за  2020 г. са съгласно изискванията  на чл.45 ал.4 от Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, като  определените за сеч отдели и подотдели са: 1. в които сечта от предходната година не е приключила; 2. с влошено санитарно състояние; 3. с напреднал възобновителен процес; 4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи; 5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им; 6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.“

В хода на дебата постъпи препоръка от общински съветник, а именно: „В Годишния план към Отдел 253 буква „д“ да бъде включен следния текст: „Веднага след отсичане на дървостоя да се залеси с някои от следните дървесни видове: цер, гледичия, бреза, акация, ясен, бряст, орех, липа, явор. При почвоподготовката да не се изкореняват пъновете, с цел да се запази съществуващият  подраст от ясен, мъждрян, амфора и др.“

Вносителят прие допълнението към Годишния план.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 111, ал. 4, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Обн. ДВ. бр.96 от 6 декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г., Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.,

Р Е Ш И:

Одобрява Годишния план за 2021 г. за ползване на дървесина от Общинския горски фонд, съгласно Приложения № 1.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220