РЕШЕНИЕ
№ 315
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 16


Относно: ОС_790/11.12.2020-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р Красимир Пейчев.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 238 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 24.09.2020 г. е открит конкурс за възлагане управлението на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД. С него са определени условията и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие, начина на провеждане на конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

В изпълнение на Решение № 238/24.09.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, определената комисия се събра в обявения час – 9,30 ч. на 10.11.2020 г. в Ритуална зала в сградата на общинска администрация, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък за провеждане на конкурса и проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията е разгледала постъпилите в определения срок документи и е установила, че заявления са подали 5 /петима/ кандидати: Д-р Динка Банчева Григорова – вх. № 94-Д-276-1/04.11.2020 г. в 11:16 часа, Д-р Красимир Костов Пейчев - вх. № 94-К-3937/06.11.2020 г. в 11:36 часа, Д-р Златина Тодорова Нанева - вх. № 94-З-1378-2/06.11.2020 г. в 15:13 часа, Д-р Лазарин Стефанов Няголов - вх. № 94-Л-1187-2/06.11.2020 г. в 15:42 часа и Емил Веселинов Бастрев - вх. № 94-Е-123-1/06.11.2020 г. в 15:54 часа

След проверка на постъпилите документи на кандидатите, комисията е констатирала, че документите на Емил Веселинов Бастрев не отговарят на изискванията посочени в Решение № 238/24.09.2020 г. и не се допуска до участие в обявения конкурс. Документите на Д-р Динка Банчева Григорова, Д-р Красимир Костов Пейчев, Д-р Златина Тодорова Нанева и  Д-р Лазарин Стефанов Няголов отговарят на изискванията и на основание чл.8, ал.2 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и се отваря и втория плик с Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. След оценяване на Програмата на кандидатите, за допускане до следващ етап на конкурса „събеседване с кандидата“ са допуснати следните кандидати: Д-р Динка Банчева Григорова с получена средноаритметична оценка от разработката 4,58; Д-р Красимир Костов Пейчев с получена средноаритметична оценка от разработката 5,30 и Д-р Златина Тодорова Нанева с получена средноаритметична оценка от разработката 4,92.

Програмата за развитие и дейност на лечебното заведение на Д-р Лазарин Стефанов Няголов е с получена средноаритметична оценка 4,46. Кандидата д-р Лазарин Няголов не отговаря на условията по чл.8, ал.3 от Наредбата и не е допуснат в следващ етап на конкурса.

Третия етап – събеседване е по предварително обявените теми, съобразени с определените критерии в чл.8, ал.4 от Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. След проведеното събеседване с допуснатите кандидати, всеки член от комисията е извършил оценка, която се формира въз основа на критериите, определени с чл.8, ал.4 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и е попълнил Приложение № 3, неразделна част от протокола на комисията. Обобщението на оценките е извършено в Приложение №4, неразделна част от този протокол. Средноаритметичната оценка от събеседването на Д-р Динка Банчева Григорова в конкурса е 3,19. Средноаритметичната оценка от събеседването на Д-р Красимир Костов Пейчев в конкурса е 5,47. Средноаритметичната оценка от събеседването на Д-р Златина Тодорова Нанева в конкурса е 5,46.

Средноаритметичната оценка на Д-р Динка Банчева Григорова от представянето на програмата и събеседването е 3,89, която е по-ниска от мн. добър 4,50 и кандидата не се класира за избор на Управител, тъй като не отговаря на условията по чл. 8, ал.6 от Наредбата.

Средноаритметичната оценка на Д-р Красимир Костов Пейчев от представянето на програмата и събеседването е 5,38. Кандидата се класира на първо място за избор на Управител на ДКЦ „Поликлиника-Казанлък“ ЕООД

Средноаритметичната оценка на Д-р Златина Тодорова Нанева от представянето на програмата и събеседването е 5,19. Кандидата се класира на второ място за избор на Управител на ДКЦ „Поликлиника-Казанлък“ ЕООД

Комисията предлага да бъде сключен Договор за възлагане управлението на лечебно заведение ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД с Д-р Красимир Костов Пейчев, съгласно Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.51а, ал.4, от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл.38 и чл.39 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. чл.10 и чл.11 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, Протокол от 01.12.2020 г. на комисията, определена с Решение № 238/24.09.2020 г. на Общински съвет-Казанлък за провеждане на конкурса,

Р Е Ш И:

 

1. Избира за управител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” №12 – Д-р Красимир Костов Пейчев.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на лечебно заведение ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, считано от 04.01.2021 г.

3. Упълномощава Д-р Красимир Костов Пейчев да отрази новите обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Костов Пейчев - управител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220