РЕШЕНИЕ
№ 832
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2014/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне безвъзмездно в полза на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък на движима вещ - автобус.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък има подписан Договор № Д06-1/04.01.2021 г. с „Балканинвест“ ЕООД за обществен превоз на пътници с цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия. След проведена обществена поръчка за „Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областна транспортна схема, квота община Казанлък по 5 обособени позиции“, „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък е спечелило обособени позиции 1 и 2.

За осъществяване на превоза на пътниците на „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще са му необходими допълнителни транспортни средства.

Община Казанлък разполага с автобус Мерцедес „Цитаро“, който може да се използва за превоза на пътниците по линиите от обособените позиции 1 и 2. Предоставянето на автобуса на „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще доведе до по-доброто стопанисване, управление и поддръжка, имайки в предвид назначения квалифициран технически персонал. Прехвърлянето собствеността на автобуса, ще доведе до използването му през цялата година за превозване гражданите по линиите от позиции 1 и 2.

Предлагам това да се извърши под формата на безвъзмездно прехвърляне, доколкото не е необходимо ангажиране на финансови отношения между Община Казанлък и търговското дружество, което е със 100% общинско участие.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС

Р Е Ш И:

 

I. Да се прехвърли безвъзмездно на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“ № 10, представлявано от Управителя Петко Константинов Карагитлиев, правото на собственост върху следната движима вещ:

- Автобус, марка: Мерцедес, модел: Цитаро, рег. № СТ 2779 РТ, рама WEB62808313110392, места – 46+1, цвят – бял/жълт, дизел.

II. Одобрява предложеният Проект на договор за дарение на моторно превозно средство.

III. Възлага на управителя на „Балканинвест“ ЕООД да представи в Община Казанлък удостоверение за застрахователната стойност на движимата вещ, необходимо за подписване на договора.

IV. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобреният договор за прехвърляне.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев - управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220