РЕШЕНИЕ
№836
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_1983/31.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 14 671,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 863 кв. м, в УПИ XIII-338, кв. 15 по ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-П-423-2/2022 г. от Петър Попов за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №3, т.4, д. 640, СВ дв. вх. №902/21.02.2020 г., заявителят е собственик на сгради, построени върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот ХIII-338 в кв. 15 по ПУП на град Крън, одобрен със Заповед №861/1974 година, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4198 от 04.10.2022 година, вписан в Служба по вписванията – Казанлък с дв. вх. №6229/06.10.2022 г., Aкт №81, т. 21, н. д. 4376.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Съгласно Удостоверение №7404066151/03.10.2022 г. на дирекция „Местни приходи“, данъчната оценка на земята е 4082.00 лева. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е  на стойност 14 671.00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4198/

2022 г.

Петър Попов

14671.00

За жилищно строителство

ХIII-338 с площ 863 кв. м в квартал 15 гр. Крън

 

2. Определя пазарна цена от 14 671.00 (четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет и един) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-338 (тринадесет за три три осем) с площ 863 (осемстотин шестдесет и три) кв. м, в кв. 15 (петнадесет) по Подробен устройствен план на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №861/1974 година, с адрес: град Крън, ул. „Бузлуджа“ №12, при граници: УПИ ХV-334; УПИ ХI-337; УПИ ХII-339 и улица “Бузлуджа“.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Петър Попов с ЕГН: '''' от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Петър Попов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петър Попов, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220