РЕШЕНИЕ
№841
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_2006/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.9212, 35167.503.9215 и 35167.503.9216 по КККР на гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №92-5117-1/27.09.2022 г. от Димитър Димитров за прекратяване на съсобственост върху Поземлени имоти с идентификатор 35167.503.9212, 35167.503.9215 и 35167.503.9216 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, местност „Старите лозя“.

Заявителят е собственик на част 760/827 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9212, съгласно Нотариален акт, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3910, вх. рег. №3911/30.06.2022 г., Акт №90 Том №13, Дело №2691/30.06.202 г.; част 694/718 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9215, съгласно Нотариален акт, вписан в СВ- Казанлък с дв. вх. рег. №3909, вх. рег. №3910/30.06.2022 г., Акт №89, Том №13, Дело №2690/30.06.202 г. и част 771/836 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9216, съгласно Нотариален акт, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3911, вх. рег. №3912/30.06.2022 г., Акт №91, Том №13, Дело №2692/30.06.202 г.

Община Казанлък е собственик на част 67/827 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9212, съгласно АЧОС №4107/25.02.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1279, вх. рег. №1280/10.03.2022 г., Акт №165 Том №4, н. Дело №825; част 24/718 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9215, съгласно АЧОС №4110/04.03.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1235, вх. рег. №1236/08.03.2022 г., Акт №133, Том №43, н. Дело №793 и част 65/836 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9216, съгласно АЧОС №3982/13.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2999, вх. рег. №2999/10.05.2021 г., Акт №168, Том №10, н. Дело №2084.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2022 г.“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически  и юридически лица за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

За имотите са изготвени данъчни и пазарни оценки. Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 35167.503.9212 е 673,80 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066262/07.10.2022 г. на дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 4 690,00 лева, без ДДС. Данъчната оценка  на ПИ с идентификатор 35167.503.9215 е 241,40 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066257/07.10.2022 г. на дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 1 680,00 лева, без ДДС.

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 35167.503.9216 е 653,70 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066256/07.10.2022 г. на дирекция „Местни приходи”, а изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 4 550,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2022 г.“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4110/ 04.03.2022 г.

Димитър Димитров

4 690,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9212, представляващ УПИ V-9212 в кв. 469 по ПУП на гр. Казанлък

№4107/ 25.02.2022 г.

Димитър Димитров

1 680,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9215, представляващ УПИ VIII-9215 в кв. 469 по ПУП на гр. Казанлък

№3982/ 13.04.2022 г.

Димитър  Димитров

4 550,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9216, представляващ УПИ IХ-9216 в кв. 469 по ПУП на гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно две) с площ 827 (осемстотин двадесет и седми) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1281; 35167.506.9635; при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9216; 35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“); 35167.503.9215; 35167.503.9214; 35167.503.9455; 35167.503.9213; 35167.503.9211, представляващ Урегулиран поземлен имот V-9212 (пети за девет хиляди двеста и дванадесет) с площ 827 (осемстотин двадесет и седми) кв. м в кв. 469 (четиристотин шестдесет и девети) по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 67/827 (шестдесет и седем към осемстотин двадесет и седем) идеални части от земята на съсобственика – Димитър Димитров за сумата от 4 690,00 (четири хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

3. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно пет) с площ 718 (седемстотин и осемнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1282; 35167.503.1344; 35167.506.9635; при граници:

Поземлени имоти с идентификатори –35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“); 35167.503.9455; 35167.503.9214; 35167.503.9212, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-9215 (осми за девет хиляди двеста и петнадесет) с площ 718 (седемстотин и осемнадесет) кв. м в кв. 469 (четиристотин шестдесет и девети) по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 24/718 (двадесет и четири към седемстотин и осемнадесет) идеални части от земята на съсобственика – Димитър Димитров за сумата от 1 680,00 (хиляда шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

4. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9216 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно шест) с площ 836 (осемстотин тридесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1218; 35167.506.9635; при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“); 35167.503.9212; 35167.503.9211; 35167.503.9217, представляващ Урегулиран поземлен имот IХ-9216 (девети за девет хиляди двеста и шестнадесет) с площ 836 (осемстотин тридесет и шест) кв. м в кв. 469 (четиристотин шестдесет и девети)  по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 65/836 (шестдесет и пет към осемстотин тридесет и шест) идеални части от земята на съсобственика – Димитър Димитров за сумата от 4 550,00 (четири хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС.

5. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на идеалните части от имотите по т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото решение, в срока на валидност на пазарните им оценки, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Димитър Димитров, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220