РЕШЕНИЕ
№842
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_1994/10.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2022-2023 година.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Писмо с вх. №ПО- 09-2115-1/04.11.2022 г., главният секретар на Областна Дирекция  „Земеделие“ – Стара Загора е отправил искане до Общински съвет - Казанлък, на основание чл.37в,  ал.16 от ЗСПЗЗ,  за предоставяне на имотите – напоителни канали, попадащи в масивите за ползване, на ползвателите на съответните масиви, по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

Съгласно чл.37в от ЗСПЗЗ  масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината,

определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". Във връзка с  изпълнението на разпоредбата на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година. В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана  на съществуващи и възстановими стари граници в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

Съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Директорът на областната дирекция „Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал.4 подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – напоителни канали, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване напоителни канали и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. 

Заповедите на Директора на ОД – „Земеделие "– Стара Загора по чл.37в, ал.3 и ал.4 от ЗСПЗЗ са:

ЗАПОВЕД  № ПО-09-1436-2/ 10.10.2022 г., ЗАПОВЕД № ПО-09-1539-2/ 06.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1456-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1438-2/ 04.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1451-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1535-2/13.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1435-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1536-2/ 06.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1447-2 / 06.10.2022 г., ЗАПОВЕД № ПО-09-1529-2/ 03.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1437-2/ 04.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1448-2/ 06.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1564-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1563-2/ 03.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1562-2/ 04.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1434-2/ 04.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1417-2/ 25.10.2022 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1.  Дава съгласие да се предоставят за ползване, за стопанската 2022/2023 г., общински имоти – полски пътища и напоителни канали, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване, определени със заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ – Стара Загора, за съответното землище както следва:

ЗАПОВЕД  № ПО-09-1436-2/ 10.10.2022 г., ЗАПОВЕД № ПО-09-1539-2/ 06.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1456-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1438-2/ 04.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1451-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1535-2/13.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1435-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1536-2/ 06.10.2022 г.,

ЗАПОВЕД № ПО-09-1447-2 / 06.10.2022 г., ЗАПОВЕД № ПО-09-1529-2/ 03.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1437-2/ 04.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1448-2/ 06.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1564-2/ 03.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1563-2/ 03.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1562-2/ 04.10.2022 г.,  ЗАПОВЕД № ПО-09-1434-2/ 04.10.2022 г., 

ЗАПОВЕД № ПО-09-1417-2/ 25.10.2022 г., по цена в размер на средното рентно плащане за него. 

2. Ползвателите, на които са предоставени полски пътища и напоителни канали, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договорите за ползване на предоставените имоти. 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220