РЕШЕНИЕ
№843
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_2001/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 77027.36.163 по КККР на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална зона - разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-П-4707-1/13.10.2022 г. от Павел Колев, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 77027.36.163 по КККР на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №18-962/20.12.2017 и последно изменение на КККР, засягащо поземления имот на 23.08.2022 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 77027, с. Хаджидимитрово, община Казанлък.

Имот с идентификатор 77027.36.163 е с площ 5496 кв.м., с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: земеделска. Имотите попада в Смесена многофункционална зона– разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради фотоволтаична централа с капацитет около 1 MW действаща на територията на имота и озеленени площи, което е в съответствие с предвиждането на зоната в ОУП. Предвижда се изграждане на нова площадкова инфраструктура – Ел и ВиК. Транспортният достъп ще се осъществява от Полски път №77027.35.125 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Шипка, последно изменен със Заповед №РД-18-962 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 77027, с. Хаджидимитрово, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от  Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №77027.36.163 (при граници и съседи: север – ПИ 77027.36.123, 77027.36.161, 77027.36.160; изток - ПИ 77027.36.179; юг – ПИ 77027.36.179; запад – ПИ 77027.35.125) – с НТП “За стопански двор”, с площ от 5496,00 кв.м по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №РД-18-962 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК и последно изменение на КККР,

засягащо поземления имот на 23.08.2022 г., ЕКАТТЕ: 77027, с. Хаджидимитрово, община Казанлък в съответствие със Смесена многофункционална зона– разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Павел Колев, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция: гр. Белослав.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220